การรณรงค์เรื่องการต่อต้านการรังแกกัน 2558

             ในปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้รณรงค์การต่อต้านการรังแกกัน (Stop Bullying) มาอย่างต่อเนื่อง โดยนอกเหนือจากกิจกรรมการกล่าวคำปฏิญาณทุกเช้าหลังเคารพธงชาติ การสอดแทรกอบรมในแต่ละคาบเรียน การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ที่ได้จัดในปีที่ผ่านๆ มาแล้ว ในปีนี้ ทางโรงเรียนยังได้เพิ่มกิจกรรมการแสดงละครภาษาอังกฤษ การเต้นประกอบเพลง การประกวดร้องเพลง การจัดทำภาพหรือป้าย Stop Bullying ติดทั่วโรงเรียน การฟังบรรยายธรรมะโดยผ่านสื่อการเรียนการสอน และรับชม VDO เกี่ยวกับการ Bully เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพฤติกรรม ผลกระทบและวิธีป้องกันการรังแกกัน เนื่องจากการรังแกกันถือเป็นความรุนแรงรูปแบบหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ถูกกระทำ ทางโรงเรียนจึงมีนโยบายต่อต้านการรังแกกันเพื่อให้โรงเรียนแห่งนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน