Ektra Newsflash ประจำปีการศึกษา 2558

Ektra Newsflash Summer School 2559

           ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้าศึกษาที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่และอนุบาล อาจยังมีความกังวลและเป็นห่วงในการเข้าเรียนครั้งแรก ของบุตรหลาน แต่หากท่านให้กำลังใจ และปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการมาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องพร้อมๆกับ ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน เพียงไม่กี่วัน นักเรียนก็จะมาโรงเรียนได้อย่างมีความสุข รายละเอียดเพิ่มเติม

ฉบับวันที่ 26 มีนาคม 2559

Ektra Newsflash ฉบับโค้งสุดท้าย ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2558

          ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม Sport Carnival พร้อมกับให้กำลังใจบุตรหลานของท่านในการแข่งขันกีฬาต่างๆ และสนับสนุน ขนม นม น้ำดื่ม และอุปกรณ์ในการเชียร์กีฬาสีให้กับนักเรียน ส่งผลให้กิจกรรม Sport Carnival สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม

ฉบับวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559

Ektra Newsflash Academic Year 2015

          ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองนักเรียนชั้น Yr.6 ทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติและให้ความสนใจในการเข้าร่วมประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม

ฉบับวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558

Ektra Newsflash Academic Year 2015

          เข้าสู่เดือนสุดท้ายของการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2558 ก่อนเตรียมความพร้อมสู่การสอบ มาอ่านข่าวสารดีๆ จาก Ektra Newsflash กัน รายละเอียดเพิ่มเติม

ฉบับวันที่ 18 กันยายน 2558

Ektra Newsflash Academic Year 2015

           ขอขอบคุณคุณแม่ทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรมวันแม่ ณ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา เพื่อร่วมเชิดชูและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความเคารพรัก ความกตัญญูกตเวที ต่อแม่และผู้มีพระคุณ
รายละเอียดเพิ่มเติม

ฉบับวันที่ 14 สิงหาคม 2558

Ektra Newsflash Academic Year 2015

          สวัสดีผู้ปกครอง นักเรียนและคุณครูทุกท่านค่ะ ช่วงนี้เข้าสู่หน้าฝนแล้ว อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันนะคะ และช่วงนี้ใกล้เข้าสู่การสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ทางโรงเรียนจึงขอแจ้งกำหนดการสอบและปฏิทินกิจกรรม...
รายละเอียดเพิ่มเติม

ฉบับวันที่: 8 กรกฏาคม 2558

Ektra Newsflash Academic Year 2015

          น้องๆ ได้เห็นความสำเร็จของรุ่นพี่แล้ว ต้องตั้งใจเรียนและเชื่อฟังคุณครูเพื่อความสำเร็จในวันข้างหน้า ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ส่วนหนึ่งต้องมาจากการรู้จักฝึกควบคุมตนเอง (Self Control) ในการจัดระเบียบวินัยให้ตนเองทั้งในโรงเรียนและที่บ้านตลอดจนการจัดสรรเวลาเรียนและเล่นอย่างเหมาะสม ซึ่งก็มีแนวทาง...

ฉบับวันที่: 21 พฤษภาคม 2558

Ektra Newsflash [Summer School] Academic Year 2015

           ยินดีต้อนรับนักเรียนใหม่และผู้ปกครองนักเรียนใหม่ทุกท่าน เข้าสู่การเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจ โดยส่งบุตรหลานเข้าศึกษาที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่และอนุบาล อาจยังมีความกังวลและเป็นห่วงในการเข้าเรียนครั้งแรกของบุตรหลาน แต่หากท่านให้กำลังใจ และปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการมาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง...

ฉบับวันที่: 26 มีนาคม 2558

Ektra Newsflash Academic Year 2014

รวม Ektra Newsflash ประจำปีการศึกษา 2557

update: 17 กุมภาพันธ์ 2558

Newsflash: ปีการศึกษา
"We make the Choices ; You make the difference"
----------