Ektra Newsflash ประจำปีการศึกษา 2562

EKTRA Newsflash

           ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองและศิษย์เก่าทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติ เข้าร่วมกิจกรรม Sports Carnival 2019 พร้อมกับให้กำลังใจบุตรหลานและรุ่นน้องของท่านในการแข่งขันกีฬาและการมีส่วนร่วมกับ กิจกรรมต่างๆ อีกทั้งยังสนับสนุน ขนม นม น้ำดื่ม อุปกรณ์ในการเชียร์กีฬา ฯลฯ ให้กับนักเรียน รวมถึงอีกจำนวนมากที่ร่วมเชียร์, เล่นเกม และขบวนพาเหรดด้วยตัวท่านเอง ส่งผลให้กิจกรรม Sports Carnival 2019 มีความอบอุ่น สนุกสนาน และเต็มไปด้วยความสุข รายละเอียดเพิ่มเติม

ฉบับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

EKTRA Newsflash

           ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองของนักเรียนชั้น Yr.6 ทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติและให้ความสนใจในการเข้าร่วมประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

ฉบับวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

EKTRA Newsflash

           ขณะนี้ทางโรงเรียนได้เริ่มจัดทําหนังสือรุ่น (Yearbook) ประจําปี 2562 เพื่อรวบรวมภาพถ่ายครู-นักเรียนทุกระดับชั้น รวมผลงานและกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนที่เกิดขึ้นตลอดปีการศึกษา สําหรับท่านที่ประสงค์จะให้หนังสือรุ่น เป็นพื้นที่ แสดงความภาคภูมิใจของนักเรียนและครอบครัว หรือเพื่อเป็น สื่อกลางประชาสัมพันธ์ธุรกิจของท่าน ไปยังเพื่อนผู้ปกครอง และหน่วยงานต่างๆ รายละเอียดเพิ่มเติม

ฉบับวันที่ 23 กันยายน 2562

EKTRA Newsflash

           "Positive School" คือ โรงเรียนที่มีความปลอดภัย ทั้งต่อร่างกาย และจิตใจ ไม่มีการรังแกกันเกิดขึ้น รวมถึงมีการจัดการเรียนการสอน ทางวิชาการ และมีการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้กับผู้เรียน มีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งครู นักเรียน ชุมชนและผู้ปกครองให้ร่วมมือและเคารพซึ่งกันและกัน รายละเอียดเพิ่มเติม

ฉบับวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

EKTRA Newsflash

           ยินดีต้อนรับนักเรียนเก่าและใหม่ทุกคนเข้าสู่ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2562 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจ ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่และอนุบาล อาจยังมีความกังวลและเป็นห่วงในการเข้าเรียนครั้งแรกของบุตรหลานแต่หากท่านให้กำลังใจและปลูกฝังทัศนคติที่ดี รายละเอียดเพิ่มเติม

ฉบับวันที่ 26 มีนาคม 2562

Newsflash: ปีการศึกษา
"We make the Choices ; You make the difference"
----------