ข่าวประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน ปีการศึกษา 2559

Filter Display:
ตารางสอนเสริมและสอบซ่อม ปลายภาคเรียนที่ 2 / 2559
1. ทางโรงเรียนได้ดำเนินการติดต่อร้านค้าเพื่อมาจำหน่ายอาหาร น้ำ และของว่างไว้สำหรับบริการนักเรียน
2. นักเรียนต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเท่านั้นและเตรียมอุปกรณ์การเรียนมาให้พร้อม
กิจกรรม Open House แผนกอนุบาล 2560
ขอเชิญผู้ปกครองที่เป็นบุคคลภายนอก และมีความสนใจให้บุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นเตรียมอนุบาล – ระดับชั้นอนุบาล 3 เข้าร่วมกิจกรรม Open House ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-11.30 น. สถานที่ โรงเรียนสารสาสน์เอกตราแผนกอนุบาล ซ.สาธุประดิษฐ์ 19 เพื่อรับฟังข้อมูลหลักสูตรเชิงวิชาการ บรรยากาศการเรียนการสอน และการแสดงความสามารถของนักเรียน สนใจติดต่อสำรองที่นั่ง แผนกธุรการอนุบาล 02 -674-2450-2
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ขอรับทุนการศึกษา
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถตามประเภทของทุนและสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559
          รายชื่อนักเรียนชั้น Yr.6 ที่ผ่านเกณฑ์ขอรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     
                                               รายชื่อนักเรียนชั้น Yr.9 ที่ผ่านเกณฑ์ขอรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Multiple Intelligences Academic Fun Fair 2016 [Yr.4-6]
ตามที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเรียนตามแนวทางทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences : MI) มาโดยตลอด โดยแนวทางการจัดกิจกรรม MI ในระดับประถมนั้น ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 นักเรียนจะได้เลือกเรียนกิจกรรม MI ตามความสนใจของตนเอง ภาคเรียนละ 1 กิจกรรมที่ไม่ซ้ำกัน
         
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4     ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Multiple Intelligences Day [KG.3]
ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มอบความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งมุ่งเน้นให้นักเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ตลอดจนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพและความถนัดของผู้เรียน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมชม "Project Approach" ของนักเรียนชั้น Nursery
ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจให้ทางโรงเรียนได้ดูแลบุตรหลานของท่านและเชื่อมั่นในแนวทางการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับก้าวแรกของการเรียนในระดับปฐมวัย ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญที่มั่งคงต่อไปในภายภาคหน้า รายละเอียดเพิ่มเติม
การรักษาสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
เนื่องด้วยช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลันทำให้หลายพื้นที่มีอากาศหนาวเย็นร่วมกับฝนตก ส่งผลให้เด็กเล็กและผู้มีโรคประจำตัว เสี่ยงเจ็บป่วยด้วยโรคที่พบบ่อย เช่น โรคไข้หวัด โรค มือ เท้า ปาก โรคปวดบวม โรคท้องร่วงฯลฯ รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ขอรับทุนการศึกษา
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาและมีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถตามประเภทของทุนและสอบสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559
          รายชื่อนักเรียนชั้น Yr.6 ที่ผ่านเกณฑ์ขอรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
                                                รายชื่อนักเรียนชั้น Yr.9 ที่ผ่านเกณฑ์ขอรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ปีการศึกษา 2559
ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดให้นักเรียนทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-Net) เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา และนักเรียนจะได้ทราบถึงความสามารถในการเรียนรู้ของตนเอง

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
การทดสอบประเมินความสามารถของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)
ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดให้นักเรียนทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบประเมินความสามารถของผู้เรียน (NT) เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา และนักเรียนจะได้ทราบถึงความสามารถในการเรียนรู้ของตนเอง   รายละเอียดเพิ่มเติม
การติวเสริม O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตามที่ฝ่ายบริหารวิชาการได้จัดการเรียนการติวเสริมเนื้อหาเตรียมสอบ O-NET ให้นักเรียนตั้งแต่เปิด ภาคเรียนที่ 2 ในช่วงเช้าเวลา 07.15-08.00 น. เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ   รายละเอียดเพิ่มเติม
การติวเสริม O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ตามที่ฝ่ายบริหารวิชาการได้จัดการเรียนการติวเสริมเนื้อหาเตรียมสอบ O-NET ให้นักเรียนตั้งแต่เปิด ภาคเรียนที่ 2 ในช่วงเช้าเวลา 07.15-08.00 น. เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ   รายละเอียดเพิ่มเติม
การจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2559
ตารางสอบ
          ระดับประถมศึกษาปีที่ 6       ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3       ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6      

                                      รูปแบบข้อสอบ
                                               ระดับประถมศึกษาปีที่ 6       ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3       ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

                                      E-Learning
                                               ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

ตารางสอบ Midterm : ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
        ประถมศึกษา:    Year 1       Year 2       Year 3       Year 4       Year 5       Year 6
                                              มัธยมศึกษา:    Year 7       Year 8       Year 9       Year 10       Year 11       Year 12
วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2559
ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกอนุบาล กำหนดจัดงาน "วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2559" ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญท่านผู้ปกครองเข้าร่วมงาน รายละเอียดเพิ่มเติม
Ektra Closer : ฉบับที่ 15
"อันที่จริงเธอก็ชื่อ ภูมิพล ที่แปลว่า กำลังของแผ่นดิน แม่อยากให้เธออยู่กับดิน" เมื่อฟังคำพูดนี้แล้วก็กลับมาคิด ซึ่งแม่ก็คงจะสอนเรา และมีจุดมุ่งหมายว่า อยากให้เราติดดินและอยากให้ทำงานให้แก่ประชาชน-- พระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   รายละเอียดเพิ่มเติม
เชิญเข้าร่วมประชุม แนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ด้วยฝ่ายบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้ตระหนักถึงความสำคัญสำหรับการเตรียมพร้อมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการวางแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามแผนการเรียนต่างๆ จึงได้จัดงานประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม
Ektra Newsflash – ฉบับวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดเทศกาลคริสต์มาส เพื่อรำลึกถึงองค์พระเยซูเจ้าบังเกิดมาเป็นมนุษย์ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างให้แก่เราในเรื่องความรัก ความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน การรับใช้ และการช่วยเหลือผู้อื่น ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนจึงได้จัดการแสดงของนักเรียนในช่วงเทศกาลคริสต์มาสเพื่อร่วมมอบความสุข รายละเอียดเพิ่มเติม
การให้บริการรถโรงเรียน
โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้จัดโครงการ "ตรวจเป่าแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโรงเรียน" เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า พนักงานขับรถมีความพร้อมในการให้บริการ ขับรถรับ-ส่งนักเรียนทั้งรอบเช้า และรอบบ่ายด้วยความปลอดภัยเพิ่มขึ้น โดยจะทำการสุ่มตรวจเป่าแอลกอฮอล์สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง รายละเอียดเพิ่มเติม
DEAR @ โรงเรียนสารสาสน์เอกตราแผนกประถมศึกษา
เนื่องด้วยการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ทางแผนกประถมศึกษาจะมีการนำเสนอโครงการ "DEAR Time" ที่จะถูกนำมาใช้กับโรงเรียนของเราในแต่ละสัปดาห์ อย่างไรก็ตามนิยามของคำว่า DEAR นั่นคือ "Drop Everything And Read" ซึ่งจะมีการนำมาใช้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม
Newsflash : ฉบับวันที่ 23 กันยายน 2559
เข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2559 ก่อนเตรียมความพร้อมสู่การสอบ มาอ่านข่าวสารดีๆ จาก Newsflash กัน รายละเอียดเพิ่มเติม
เชิญเข้าร่วมประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา
ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มอบความไว้วางใจ เชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนและการดูแลนักเรียนในระดับประถมศึกษาตลอดมา และเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน การอภิบาลดูแลนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อีกทั้งเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสร่วมกิจกรรม รายละเอียดเพิ่มเติม
ค่าย Guidance & Inspiration Camp
เนื่องด้วยฝ่ายบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้ตระหนักถึงความสำคัญสำหรับการให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการเตรียมพร้อมวางแผนการเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามแผนการเรียนต่างๆ จึงได้จัดค่าย Guidance & Inspiration Camp (ค่ายค้นหาตนเองสู่การสร้างแรงบันดาลใจ) รายละเอียดเพิ่มเติม
การเข้าค่ายปรับพื้นฐานด้านวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
เนื่องด้วยฝ่ายบริหารวิชาการ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาพื้นฐานความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการให้กับนักเรียนและเพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559
ประถมศึกษา:    Year 1       Year 2       Year 3       Year 4       Year 5       Year 6
                                      มัธยมศึกษา:     Year 7       Year 8       Year 9       Year 10       Year 11       Year 12
การจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2559
ตารางสอบ
          ระดับประถมศึกษาปีที่ 6       ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3       ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6      

                                     รูปแบบข้อสอบ
                                               ระดับประถมศึกษาปีที่ 6       ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3       ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

                                     ลงทะเบียนดาวน์โหลดข้อสอบและเฉลย O-NET ย้อนหลังทุกปี
                                     รายละเอียดเพิ่มเติม
การให้บริการรถโรงเรียน
โรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้จัดโครงการ "ตรวจเป่าแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโรงเรียน" เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า พนักงานขับรถมีความพร้อมในการให้บริการ ขับรถรับ-ส่งนักเรียนทั้งรอบเช้า และรอบบ่ายด้วยความปลอดภัยเพิ่มขึ้น โดยจะทำการสุ่มตรวจเป่าแอลกอฮอล์สัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง รายละเอียดเพิ่มเติม
กิจกรรมเรียนเสริมความรู้ช่วงเช้า Year 10
ฝ่ายวิชาการได้จัดการเรียนการสอนเสริมความรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้น Yr.10 ในช่วงเช้า ระหว่างวันที่ 5 - 22 กันยายน 2559 เวลา 07.15-08.00 น. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการทบทวนเนื้อหาและเตรียมพร้อมสำหรับการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ในรายวิชาฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี คณิตศาสตร์ รายละเอียดเพิ่มเติม
กิจกรรมเรียนเสริมความรู้ช่วงเช้า Year 7-9
ฝ่ายวิชาการได้จัดการเรียนการสอนเสริมความรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้น Yr.7-9 ในช่วงเช้า ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 20 กันยายน 2559 เวลา 07.15-08.00 น. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการทบทวนเนื้อหาและเตรียมพร้อมสำหรับการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย
Year 7            Year 8            Year 9
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open House KG.2
ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มอบความไว้วางใจ เชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอน และการดูแลนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ซึ่งมุ่งเน้นให้นักเรียนมีพัฒนาการตามวัยในทุกด้าน ควบคู่ไปกับการสร้างพื้นฐานความรู้และปลูกฝังให้เกิดความรักในการเรียนผ่านกิจกรรมที่เน้นการฟัง พูด อ่าน รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open House KG.3
ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มอบความไว้วางใจ เชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอน และการดูแลนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ซึ่งมุ่งเน้นให้นักเรียนมีพัฒนาการตามวัยในทุกด้าน ควบคู่ไปกับการสร้างพื้นฐานความรู้และปลูกฝังให้เกิดความรักในการเรียนผ่านกิจกรรมที่เน้นการฟัง พูด อ่าน รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open House Yr.1
ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะจัดกิจกรรม Open House ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันอังคารที่ 6 - วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 07.00 - 11.00 น. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมชมกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน ชมการแสดงของนักเรียน รายละเอียดเพิ่มเติม
แนวทางและมาตรการการป้องกันโรคไวรัส RSV
เนื่องด้วยสภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงนี้ ส่งผลให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส "RSV" ซึ่งเป็นโรคที่มีอาการคล้ายไข้หวัด แต่อาจก่อนให้เกิดอาการรุนแรงถึงขั้นปอดอักเสบได้ ซึ่งเชื้อไวรัสนี้ สามารถติดต่อกันได้โดยการสัมผัสใกล้ชิดกับสารคัดหลั่งต่างๆ ของผู้ป่วย รายละเอียดเพิ่มเติม
กิจกรรม Open House ของแผนกอนุบาล
กิจกรรม Open House ของแผนกอนุบาล ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-26 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00-10.30 น. ณ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ซ.สาธุประดิษฐ์ 19 เพื่อรับฟังข้อมูลหลักสูตรเชิงวิชาการ บรรยากาศการเรียนการสอน และการแสดงความสามารถของนักเรียน ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนอยู่ที่นี่ และผู้ปกครองภายนอก รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมงาน "วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559"
ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกอนุบาล กำหนดจะจัดงาน "วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559" ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 รายละเอียดเพิ่มเติม
การประกวดออกแบบเสื้อโปโล โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
Polo Shirt Contest โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ขอเชิญนักเรียน คุณครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจร่วมส่งผลงานแบบเสื้อโปโล Theme: No bully / No hate speech รายละเอียดเพิ่มเติม
กิจกรรม Ektra Star Kids ปี 8
เนื่องด้วยทางโรงเรียนสารสาสน์เอกตราแผนกอนุบาล ได้จัดกิจกรรม Ektra Star Kids ขึ้นเป็นปีที่ 8 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจ กล้าแสดงออกและแสดงความสามารถที่หลากหลาย เช่น ร้องเพลง เต้นรำ เล่นดนตรี หรือ โชว์ความสามารถทางด้านกีฬาฯลฯ รายละเอียดเพิ่มเติม
แนวทางการป้องกันโรคติดต่อที่มาในช่วงฤดูฝน
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกอนุบาลได้ติดตาม ป้องกัน และเฝ้าระวังเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆของนักเรียน เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน การแพร่ระบาดของเชื้อโรคนั้นก็ยิ่งง่ายขึ้น ทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินตามแนวทางป้องกัน ที่สามารถช่วยลดภาวะการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ รายละเอียดเพิ่มเติม
กิจกรรมสารธรรม แผนกอนุบาลปีที่ 3
เนื่องด้วย ทางโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกอนุบาล ได้กำหนดจัด “กิจกรรมสารธรรม” ขึ้นเป็นปีที่ 3 สำหรับนักเรียนในระดับชั้น KG.2-3 ใน วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2259 ณ บริเวณโถงล่างอาคาร 1 กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2557 โดย พระครูสังฆรักษ์ปรีชา ฐิตญาโณ รายละเอียดเพิ่มเติม
รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม "หนูน้อยคนเก่งนักเล่านิทาน"
เนื่องด้วยทางโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกอนุบาล ได้กำหนดจัดกิจกรรม "หนูน้อยคนเก่งนักเล่านิทานปี 3" เพื่อค้นหาตัวแทนนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านเล่านิทาน ในระดับชั้น KG.2-3 ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จึงขอเชิญชวนนักเรียนที่มีความสนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รายละเอียดเพิ่มเติม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 2559 (แผนกประถมและอนุบาล)
ตามที่ก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนได้แจ้งวันประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ คือ วันที่ 4 มิถุนายน 2559 แต่ด้วยข้อจำกัดด้านความพร้อมของสถานที่ ในปีนี้ สำหรับแผนกประถมและอนุบาล จึงได้ปรับรูปแบบการประชุมผู้ปกครองให้รวมกับกิจกรรม Open House รายละเอียดเพิ่มเติม
โรค มือ เท้า ปาก
ในช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย สภาพอากาศที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคมือ เท้า ปาก ซึ่งไม่เพียงเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี เท่านั้น ที่จะได้รับโรคนี้ หากแต่ผู้ใหญ่หรือเด็กโตที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ก็สามารถติดเชื้อนี้ได้ และอาจกลายเป็นพาหะโดยไม่รู้ตัว รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น Year 7 และนักเรียนใหม่ Year 8-12
ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น Year 7 และผู้ปกครองนักเรียนใหม่ Year 8-12 เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่อง แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษาอังกฤษ แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลนักเรียน ระเบียบงานฝ่ายปกครอง และแนวทาง รายละเอียดเพิ่มเติม
Art For The Environment: ศิลปะเพื่อสิ่งแวดล้อม
ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพ Art For The Environment: ศิลปะเพื่อสิ่งแวดล้อม
กติกาการแข่งขัน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ดาวน์โหลด      กติกาการแข่งขัน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ดาวน์โหลด
เชิญรับฟังข้อมูล แนะแนวการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
         ด้วยการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความแตกต่างจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่นอกจากจะต่างกันในเรื่องการเรียนตามแผนการเรียนแล้ว การเตรียมตัวในเรื่องต่างๆ ทั้งการเลือกเรียนวิชาเลือก การวางแผนเตรียมตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาฯลฯ รายละเอียดเพิ่มเติม
รวมข่าวประชาสัมพันธ์: ปีการศึกษา


"We make the Choices ; You make the difference"
----------