ข่าวประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน ปีการศึกษา 2562

Filter Display:
ขอเชิญเข้าร่วมชม "Project Approach" ของนักเรียนชั้น Nursery
ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจให้ทางโรงเรียนได้ดูแลบุตรหลานของท่านและเชื่อมั่นในแนวทางการ จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับก้าวแรกของการเรียนในระดับปฐมวัย ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญที่มั่นคงต่อไปในภายภาคหน้า รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 : ระดับชั้น Year 12
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 : ระดับชั้น Year 12 ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน ปีการศึกษา 2563
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562
ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดให้นักเรียนทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษาและนักเรียนจะได้ทราบถึงความสามารถในการเรียนรู้ของตนเอง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่คุณสมบัติผ่านเกณฑ์การสมัครขอรับทุนการศึกษา
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผลการเรียนผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการสมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการ "การใช้ถ้อยคำที่สุภาพ"
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จัดโครงการ "การใช้ถ้อยคำที่สุภาพ" ขอเชิญชวนครอบครัวนักเรียน Year 4-6 ร่วมส่งคำขวัญ หัวข้อ 🗣“ลด ละ เลิก การละเมิดด้วยคำพูด” คำขวัญที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับประกาศนียบัตร ของที่ระลึก และนำไปเผยแพร่ภายในโรงเรียน เปิดรับผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ - 24 มกราคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมกีฬาสี ประจำปี 2562 : แผนกอนุบาล
ทางโรงเรียนได้กำหนดจัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีกำหนดในการจัดแยกตามระดับชั้นตามตารางด้านล่าง และขอเรียนให้ทราบรายละเอียดและข้อปฏิบัติต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม


กิจกรรมวัน AFR: Apology/ Forgiveness/ Reconciliation
ตลอดหลายปีที่ผ่านมา โรงเรียนมีนโยบายสำคัญคือ Stop Bullying (การต่อต้านการรังแกกัน) ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งหวังจะเห็นนักเรียนเติบโตอย่างสง่างาม รู้จักเคารพ ให้เกียรติ สามารถหยิบยื่นความเอื้ออาทรถึงผู้อื่น และเพื่อให้แนวคิดนี้สัมฤทธิ์ผลเป็นรูปธรรม จึงได้เกิดกิจกรรม AFR รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอความร่วมมือในการขับขี่ยานพาหนะและการจราจรภายในแผนกอนุบาล - ประถม (สาธุฯ20)
เนื่องด้วยแผนกอนุบาล – ประถม ได้จำทำแผนการจราจรภายในโรงเรียน เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดและรถสะสม รวมถึงเป็นการลดมลพิษภายในโรงเรียนและชุมชนใกล้เคียง เพื่อสุขภาวะและความปลอดภัยให้กับทุกท่าน จึงขอให้ท่านร่วมมือ ปฏิบัติตามคำ แนะนำ โดยเคร่งครัด ดังต่อไปนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอสำเนาประวัติการรับวัคซีนของนักเรียน
ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี ทั่วประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและป่วยด้วยโรคหัด ทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือจากท่าน นำส่งสำเนาประวัติการได้รับวัคซีนของนักเรียนให้กับคุณครูประจำชั้นภายในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
การนำนักเรียนไปทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง)
เนื่องด้วยการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ กลางภาคเรียนที่ 2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาเรื่องวัฎจักรการปรากฏของกลุ่มดาว ทางฝ่ายวิชาการและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-14.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม
เชิญเข้าร่วมประชุมแนะแนวการศึกษาต่อ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ด้วยฝ่ายวิชาการของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้ตระหนักถึงความสำคัญสำหรับการเตรียมพร้อมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการวางแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามแผนการเรียนต่างๆ จึงได้จัดงานประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม
เชิญประชุม แนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา
ตามที่ผู้ปกครองทุกท่านได้มอบความไว้วางใจ เชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนและการดูแลนักเรียนในระดับประถมศึกษามาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนักเรียนกำลังจะเข้าสู่ระดับมัธยมศึกษาในปีการศึกษา 2563 นั้น ทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง รายละเอียดเพิ่มเติม
การจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2562
ตารางสอบ :    ประถมศึกษาปีที่ 6    มัธยมศึกษาปีที่ 3     มัธยมศึกษาปีที่ 6
รูปแบบข้อสอบ :    ประถมศึกษาปีที่ 6    มัธยมศึกษาปีที่ 3     มัธยมศึกษาปีที่ 6
รายละเอียดเพิ่มเติม :   สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ลงทะเบียนดาวน์โหลดข้อสอบและเฉลย O-NET ย้อนหลังทุกปี คลิกที่นี่

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open Morning : Year 4
ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตราจะจัดกิจกรรม Open Morning ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่าง วันพุธที่ 4 กันยายน – วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 07.30 – 15.15 น. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมชมการนำเสนองานของนักเรียนที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2562 และ การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ฝ่ายวิชาการขอนำเรียนประชาสัมพันธ์โครงการดังนี้
      1. โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2562
      2. การรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จาก สสวท. รายละเอียดเพิ่มเติม
รับผลการเรียนกลางภาค 1/ 2562 และร่วมรับฟังแนวทางการดูแลนักเรียนและการแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผ่านแอพพลิเคชั่น Checker
ด้วยการพัฒนานักเรียนทั้งความรู้ทางวิชาการ และด้านคุณลักษณะต่างๆให้มีความพร้อมรอบด้าน ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างโรงเรียนและครอบครัว หากแต่ข้อจำกัดในสภาพสังคมปัจจุบัน ทำให้บ่อยครั้งเกิดช่องว่างในการสื่อสารถึงกัน ผู้ปกครองอาจไม่ได้ทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เพื่อช่วยลดปัญหาดังกล่าว ทางโรงเรียนจึงมีความประสงค์จะนำระบบ Checker มาใช้ในโรงเรียน รายละเอียดเพิ่มเติม
การบริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
เนื่องด้วย คลินิกทันตแพทย์อังกูร ตั้งตรงสุนทร จะเข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ตามโครงการบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันเชิงรุกในโรงเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอความร่วมมือผู้ปกครองในการรับ-ส่งนักเรียน NC. - KG.3 และ Year 1 - Year 3
เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและช่วยจัดระเบียบการจราจรทั้งภายในโรงเรียนและบริเวณรอบโรงเรียนให้สะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองในเรื่องการรับส่งนักเรียน รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open Morning: สำหรับบุคคลทั่วไป
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open Morning: นักเรียน Year 1
ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตราจะจัดกิจกรรม Open Morning ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่าง วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน – วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 – 12.00 น. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมชมกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน และพบปะพูดคุยกับครูประจำชั้น ฯลฯ รายละเอียดเพิ่มเติม
การรักษาสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
เนื่องด้วยช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างเฉียบพลันทำให้หลายพื้นที่มีอากาศหนาวเย็นร่วมกับฝนตก ส่งผลให้เด็กเล็ก และผู้มีโรคประจำตัว เสี่ยงเจ็บป่วยด้วยโรคที่พบบ่อย เช่น โรคไข้หวัด โรคมือ เท้า ปาก โรคปอดบวม โรคท้องร่วง ฯลฯ โดยโรงเรียนร่วมมือกับศูนย์บริการสาธารณสุข 7 รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง : นร. Yr. 7 และ นร. ใหม่ชั้น Yr. 8 - 9 ปีการศึกษา 2562
ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะจัดให้มีงานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนเก่าและใหม่ชั้น Yr. 7 และ นักเรียนใหม่ชั้น Yr. 8-9 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ในการร่วมกันสร้างความสำเร็จให้กับนักเรียนในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาวินัย การดูแลอภิบาลนักเรียน รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง : นร. Yr. 10 และ นร. ใหม่ชั้น Yr. 11 ปีการศึกษา 2562
ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะจัดให้มีงานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนเก่าและใหม่ชั้น Yr. 10 และ นักเรียนใหม่ชั้น Yr. 11 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ในการร่วมกันสร้างความสำเร็จให้กับนักเรียนในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาวินัย การดูแลอภิบาลนักเรียน รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง : นร. Yr. 1 และ นร. ใหม่ชั้น NC – Yr. 6ปีการศึกษา 2562
ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตราจะจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับ Yr. 1 และผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ชั้น NC- Yr.6 เพื่อให้ผู้ปกครองมีกรอบทิศทางเดียวกับโรงเรียนในการร่วมสร้างความสำเร็จให้แก่บุตรหลานไปพร้อมๆ กัน ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ รายละเอียดเพิ่มเติม
เตรียมความพร้อม เข้าสู่การเรียนในระดับชั้น KG.3 ปีการศึกษา 2562
เรียน ผู้ปกครองนักเรียนชั้น KG.3 เพื่อทราบ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับชั้น KG.3 ปีการศึกษา 2562 นี้ คุณครูมีรายละเอียด ที่จะเรียนให้ผู้ปกครองทราบ ดังนี้ 1. สมุดรายงานประจำตัว (แฟ้มสีฟ้า) กรุณานำส่งครูประจำชั้นภายในวันอังคารที่ 21 พ.ค. 62 (สำหรับนักเรียนเก่า) รายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

รวมข่าวประชาสัมพันธ์: ปีการศึกษา


"We make the Choices ; You make the difference"
----------