ข่าวประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน ปีการศึกษา 2560

Filter Display:
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม M.I. Academic Fun Fair 2017 KG.3 , Year 4-6
ตามที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเรียนตามแนวทางทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences : MI) มาโดยตลอด

KG.3       Year 4       Year 5-6

งดการเรียนการสอนในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 และการเรียนชดเชย
ตามที่ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมกีฬาสีของแผนกประถม-มัธยม ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 โดยจะมีนักเรียนตั้งแต่ระดับ Yr.2 - Yr.12 รวมถึงศิษย์เก่ามาร่วมงานจำนวนมากนั้น พื้นที่โรงเรียนในแผนกประถมทั้งหมด จะใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรม และขบวนพาเหรด รายละเอียดเพิ่มเติม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเพื่อขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
ตามที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย) ให้นักเรียนที่สนใจ และยื่นใบสมัครพร้อมแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ต่อฝ่ายวิชาการภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 นั้น
                                     • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเพื่อขอรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
                                     • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเพื่อขอรับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560แผนกประถม
ตามที่กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนระดับชั้น NC. - KG.1 จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 / ระดับชั้น KG.2 - Yr.1 มีขึ้นในวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 และระดับชั้น Yr.2 - Yr.12 มีขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 นั้น ทางโรงเรียนขอเรียนให้ผู้ปกครองทราบ รายละเอียดเพิ่มเติม
กิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560แผนกอนุบาล
ตามที่ทางโรงเรียนได้กำหนดจัดกิจกรรมกีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนในระดับชั้น NC - KG.1 วันที่ 15 มกราคม 2561 และ ระดับชั้น KG.2 - Yr.1 วันที่ 17 มกราคม 2561 นั้น ขอเรียนให้ทราบรายละเอียดและข้อปฏิบัติต่างๆ เพิ่มเติมดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางสอบ Midterm : ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
              ระดับประถมศึกษา       ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3       ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
                                                ระดับมัธยมศึกษา         ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3         ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
เชิญเข้าร่วมประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ด้วยฝ่ายวิชาการของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้ตระหนักถึงความสำคัญสำหรับการเตรียมพร้อมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการวางแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามแผนการเรียนต่างๆ จึงได้จัดงานประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม
การจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560
เส้นทางการเดินรถ แผนกอนุบาล-ประถม (ซ.สาธุประดิษฐ์ 20)

Click!!! เพื่อดูภาพเคลื่อนไหวแสดงเส้นทางการเดินรถแบบใหม่
แผนกอนุบาล-ประถม (ซ.สาธุประดิษฐ์ 20) ภาคเรียนที่ 2/2560


                                            หากท่านไม่สามารถรับชมได้ กรุณาติดตั้งโปรแกรม Adobe Flash Player
                                              :  สำหรับ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ, Notebook     ดาวน์โหลดโปรแกรม   |   คู่มือการติดตั้ง
                                              :  สำหรับ โทรศัพท์มือถือ (Android)     Clip แสดงการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม   |   คู่มือการติดตั้ง
ตารางสอนเสริมและสอบซ่อม Yr.4-6 ปลายภาคเรียนที่ 1 / 2560
ตารางสอนเสริมและสอบซ่อม ปลายภาคเรียนที่ 1 / 2560 สำหรับนักเรียนระดับชั้น Year 4-6 [ ดาวน์โหลด ]
เชิญเข้าร่วมประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา
ตามที่ผู้ปกครองทุกท่านได้มอบความไว้วางใจ เชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนและการดูแลนักเรียนในระดับประถมศึกษามาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนักเรียนกำลังจะเข้าสู่ระดับมัธยมศึกษาในปีการศึกษา2561 นั้น ทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง   การนี้ เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงแนวทาง... รายละเอียดเพิ่มเติม
การให้บริการรถโรงเรียน
เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2560 ชมรมรถโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดงานประชุมใหญ่ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ห้องสัมมนา อาคาร 7 แผนกมัธยม โดยจัดอบรม 3 หัวข้อ ได้แก่ "เข้าใจสัญญาณมือ ยึดถือความปลอดภัย" วิทยากรโดย ผู้บริหารของโรงเรียน, "กฎระเบียบ-วินัย-มารยาท... รายละเอียดเพิ่มเติม
แจ้งเปลี่ยนแปลงการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560, กำหนดการสอบซ่อม : Year 12
ตามที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้กำหนดปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 รอบ 1 : การรับด้วย Portfolio ที่กำหนดรับสมัคร 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open Morning : Year 1
ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะจัดกิจกรรม Open Morning ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม - วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 07.00 - 11.00 น. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมชมกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน ชมการแสดงของนักเรียน รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
เนื่องด้วยทางโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา (แผนกประถม) จะจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 14.30 น. สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นอกจากเพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญผู้ปกครองชั้น KG.1 เข้าร่วมงาน "วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560"
ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกอนุบาล กำหนดจะจัดงาน "วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560" ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 รายละเอียดเพิ่มเติม
เชิญชวนร่วมกิจกรรม "แม่ลูกพันผูก ปลูกจิตอาสา"
การปลูกฝังให้นักเรียนมีความตระหนักเรื่อง "จิตสาธารณะ (Public Consciousness)" เพื่อสร้างจิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมหรือผู้อื่นนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังตั้งแต่วัยเด็กเล็ก ซึ่งการรู้จักแบ่งปันและเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นนั้น รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น Yr.1 และ นักเรียนใหม่ชั้น NC.-Yr.6
ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตราจะจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น Yr.1 และผู้ปกครองนักเรียนใหม่ระดับชั้น NC.-Yr.6 เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีกรอบทิศทางเดียวกันกับทางโรงเรียน ในการร่วมสร้างความสำเร็จในเรื่องต่างๆ ให้แก่บุตรหลานของท่าน รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น Yr.7 และนักเรียนใหม่ Yr.8-9
          ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น Yr.7 และผู้ปกครองนักเรียนใหม่ Yr.8-9 เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องแนวทางการพัฒนาศึกยภาพทางด้านวิชาการ แนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลนักเรียน ระเบียบงานฝ่ายปกครอง และแนวทางการดูแลอภิบาลนักเรียน
:: ผู้ปกครองนักเรียน Summer ห้อง Yr.7A, Yr.7B, Yr.7C             :: ผู้ปกครองนักเรียน Summer ห้อง Yr.7D และ นักเรียนใหม่ Yr.8-9
เชิญรับฟังข้อมูลแนะแนวการเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4
ด้วยการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความแตกต่างจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่นอกจากจะต่างกันในเรื่องการเรียนตามแผนการเรียนแล้ว การเตรียมตัวในเรื่องต่างๆ ทั้งการเลือกเรียนวิชาเลือก การวางแผนเตรียมตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติม
รวมข่าวประชาสัมพันธ์: ปีการศึกษา


"We make the Choices ; You make the difference"
----------