ข่าวประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน ปีการศึกษา 2557

Filter Display:
จดหมายแจ้งผลการสอบแยกแผนการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รายบุคคล)

          ตามที่ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้ดำเนินการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถนักเรียนตามแผนการเรียนที่นักเรียนประสงค์ศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และได้ดำเนินการส่งจดหมายแจ้งผลการสอบแยกแผนการเรียนของนักเรียนรายบุคคลให้ผู้ปกครองได้รับทราบ โดยขอความร่วมมือผู้ปกครองกรอกข้อความในแบบตอบรับจดหมายและส่งกลับคืนครูประจำชั้น ภายในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 เพิ่มเติม หากผู้ปกครองไม่ได้รับจดหมายจากนักเรียนให้ติดต่อสอบถามผลการสอบกับแผนกธุรการมัธยมและดาว์นโหลดจดหมายจากทาง Website ของโรงเรียนตามผลการสอบของนักเรียน
           แผนการเรียน : GAC (วิทย์-คณิต) [ ผ่าน | ไม่ผ่าน ]        GAC (ศิลป์) [ ผ่าน ]
           แผนการเรียน : Extra Class [ ผ่าน ]    
           แผนการเรียน : Bilingual (Science-Math) [ ผ่าน | ไม่ผ่าน ]

การเรียนเสริมพิเศษ Summer Course 2015 [นักเรียนชั้น Year 6 ที่ศึกษาต่อชั้น Year 7]

          เนื่องด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้กำหนดเป้าหมายและแผนพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป ให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการเพิ่มขึ้น ในรายวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (21st Century Learning Skills)            แผนการเรียน Extra Class : ดาวน์โหลด       แผนการเรียน Bilingual : ดาวน์โหลด

ตารางสอบ ปลายภาคเรียนที่ 2/2557

          แผนกประถม  :     Year 1-3      Year 4-6
          แผนกมัธยม   :     Year 7-9      Year 10-11     

แจ้งการจัดห้องเรียนใหม่สำหรับนักเรียนที่จะขึ้นชั้น KG.2 และ Yr.1 ปีการศึกษา 2558

          ด้วย โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกอนุบาล ได้มีนโยบายที่จะจัดชั้นเรียนใหม่ของนักเรียนชั้น KG.1 ที่จะขึ้นชั้น KG.2 และจากชั้น KG.3 ที่จะขึ้นชั้น Yr.1 ในปีการศึกษา 2558 ทั้งนี้เพราะผลจากการศึกษาพบว่า การที่นักเรียนอยู่ร่วมชั้นเรียนเดียวกันเป็นเวลานาน รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเรียนเชิญผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจเข้าชมการแสดง Recital

          กลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี แผนกมัธยม จัดการแสดงผลงานของนักเรียนศิลป์-ดนตรี ในรูปแบบของการแสดงคอนเสิร์ต (recital) เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียน และเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนในรุ่นต่อๆไป ที่มีความสนใจ และ มุ่งมั่น เอาจริงเอาจังในด้านดนตรี นำไปสานต่อให้ถึงเป้าหมายสูงสุด ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14:00-16:00 น. ณ ห้องประชุม ( Ektra Auditorium) ชั้น 4 อาคาร 6 แผนกประถม รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม M.I. (Multiple Intelligences) ของ นร KG.3

          ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มอบความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งมุ่งเน้นให้นักเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยและได้พัฒนาตนเองตามแนวทางทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences : M.I.) รียน รายละเอียดเพิ่มเติม

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

      ข้อปฏิบัติในการสอบ
       -: กรณีที่นักเรียนทุจริตในการสอบ ปรับเป็น 0 ในรายวิชานั้น
                                            -: นักเรียนต้องมีบัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ
                                            -: ห้ามเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบและไม่ออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลา 15 นาที
                                            -: นักเรียนที่ขาดสอบให้มาติดต่อเพื่อดำเนินการสอบให้เสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนดในใบคำร้องเท่านั้น
                                               ดาวน์โหลดตารางสอบ

การนำเสนอผลงานนักเรียนในรายวิชา Comprehension plus

          เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอผลงานนักเรียนในรายวิชา Comprehension plus ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
           Year 6B : วันที่ 4 ก.พ. 2558    ดาวน์โหลดการ์ดเชิญ
           Year 6C : วันที่ 3 ก.พ. 2558    ดาวน์โหลดการ์ดเชิญ
           Year 6D : วันที่ 2 ก.พ. 2558    ดาวน์โหลดการ์ดเชิญ

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Multiple Intelligences Academic Fun Fair 2014

          ตามที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเรียนตามแนวทางทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences : MI) มาโดยตลอด ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 การจัดกิจกรรมมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ใช้ทักษะการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับปัญญาด้านต่างๆ ควบคู่กับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดให้กับนักเรียนซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับที่สูงขึ้นจะยังคงไม่เน้นการส่งเสริมปัญญาด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ
           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 : วันที่ 4 ก.พ. 2558 คลิกที่นี่
           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 : วันที่ 3 ก.พ. 2558 คลิกที่นี่
           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 : วันที่ 2 ก.พ. 2558 คลิกที่นี่
           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 : วันที่ 5 ก.พ. 2558 คลิกที่นี่
           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 : วันที่ 6 ก.พ. 2558 คลิกที่นี่
           ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : วันที่ 9 ก.พ. 2558 คลิกที่นี่

BPK Penabur Schools from Jakarta, Indonesia visit Sarasas Ektra School.

          ;On the 29th January 2015, Sarasas Ektra received a visit from Principal Shirley Puspitawati and her colleagues from Penabur International and Penabur Bandung Schools in Jakarta, Indonesia. รายละเอียดเพิ่มเติม

การปรับปรุงยกระดับฝาท่อใน ซ.สาธุประดิษฐ์ 28

          ;ด้วยมีการปรับปรุงยกระดับฝาท่อใน ซ.สาธุประดิษฐ์ 28 จาก ซ. แยก 8-6 จนสิ้นระยะที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. 2558 - 12 เม.ย. 2558 เพื่อความสะดวกในการเดินทาง ผู้ปกครองสามารถใช้เส้นทาง เข้า-ออก ซ.สาธุประดิษฐ์ 20 ในการเลี่ยงปัญหาการจราจร รายละเอียดเพิ่มเติม

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  Download
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    Download
                                                  ***กรุณาส่งเอกสารคืนครูประจำชั้นภายในวันที่กำหนด***

ตารางสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  :   วันสอบ 31 มกราคม 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   :   วันสอบ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม
                                  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   :   วันสอบ 7-8 กุมภาพันธ์ 2558 รายละเอียดเพิ่มเติม
                                                  รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.niets.or.th หรือ Download คู่มือ เตรียมพร้อมสอบ O-Net 2557

ตารางสอบ กลางภาคเรียนที่ 2/2557

          แผนกประถม  :     Year 1-3      Year 4-6
          แผนกมัธยม   :     Year 7-9      Year 10-11      Year 12

การแสดงละครคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2557

          ตารางการแสดงละครคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 15-23 ธันวาคม 2557 ณ Auditorium อาคาร 6 ชั้น 4 ซ.สาธุประดิษฐ์ 20 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา (แผนกประถม) รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557

          ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา(แผนกประถม)ได้จัดงานวันพ่อแห่งชาติขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.00 น. เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557 รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรม Open House แผนกประถม

          ขอเชิญผู้ปกครองที่เป็นบุคคลภายนอก และมีความสนใจให้บุตรหลานเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม Open House ในวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 08.30-11.30 น. ณ Auditorium อาคาร 6 ชั้น 4 ซ.สาธุประดิษฐ์ 20 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา (แผนกประถม) เพื่อรับฟังข้อมูลหลักสูตรเชิงวิชาการ บรรยากาศการเรียนการสอน และการแสดงความสามารถของนักเรียน สนใจติดต่อสำรองที่นั่ง แผนกธุรการประถม โทร.02-213-0117, 02-212-0157, 02-212-9930-1

แจ้งเปลี่ยนสถานที่การประชุมผู้ปกครองและเข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน

          ทางโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกมัธยม ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557 มาจัดที่ Auditorium อาคาร 6 ชั้น 4 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกประถม ซ.สาธุประดิษฐ์ 20 เวลา 08.30 – 12.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม

เชิญประชุมผู้ปกครองและเข้าร่วมชมนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน

          ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกมัธยม ได้มีการจัดประชุมผู้ปกครองของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรม ชมนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ในวันอาทิตย์ ที่ 5 ตุลาคม 2557 เวลา 8.00 – 12.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม

สรุปเนื้อหาสอบ Final (ครูต่างชาติ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

แผนกประถม [Bilingual] :     Year 1      Year 2      Year 3      Year 4      Year 5      Year 6
                                 แผนกประถม [Extra Class] : Year 2      Year 3      Year 4      Year 5      Year 6
                                 แผนกมัธยม : Year 7      Year 8      Year 9      Year 10      Year 11      Year 12

ตารางสอบ Final ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

แผนกอนุบาล  :     KG. 1      KG. 2      KG. 3
                                 แผนกประถม  :     Year 1-3       Year 4-6
                                 แผนกมัธยม    :     Year 7-9      Year 10      Year 11      Year 12

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Generation Next; Secondary School Guideline

          ด้วยในภาคเรียนที่ 2 จะเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต้องเลือกแผนการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนต่อระดับอุดมศึกษา ในโอกาสนี้ จึงถือเป็นช่วงเวลาอันดีที่ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรม Generation Next; Secondary School Guideline รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open House แผนกประถม

          ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียน อ.3 และบุคคลภายนอก (กรุณาโทรสำรองที่นั่งกับแผนกธุรการประถมล่วงหน้า) เข้าร่วมกิจกรรม Open House แผนกประถม เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลหลักสูตรวิชาการระดับประถมศึกษา ชมบรรยากาศการเรียนการสอน รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Multiple Intelligences Academic Fun Fair 2014 Year 4-5

           ตามที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเรียนตามแนวทาง ทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences : MI) มาโดยตลอด โดยแนวทางการจัดกิจกรรม MI ในระดับประถมนั้น ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 นักเรียนจะได้เลือกเรียนกิจกรรม MI ตามความสนใจของตนเอง ภาคเรียนละ 1 รายละเอียดเพิ่มเติม

ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารีเหล่าสมุทร Year 6

           ด้วยคณะกองลูกเสือ – เนตรนารี โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา (แผนกประถม) ในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2557 ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2557 รวมระยะเวลาในการเข้าค่าย 3 วัน 2 คืน รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญมารับผลสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557 (แผนกมัธยม)

           เนื่องด้วยในวันที่ 3 – 9 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกมัธยมได้จัดการสอบ กลางภาคเรียนที่ 1/2557 และในขณะนี้ฝ่ายวิชาการได้จัดทำผลการสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียน จึงขอเชิญผู้ปกครองมารับผลการเรียนของนักเรียนในความปกครองของท่าน รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอความร่วมมือดูแลนักเรียนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์นี้

          ขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝนและอากาศชื้น ซึ่งเป็นสภาพอากาศที่เอื้อต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่ก่อโรคมือ เท้า ปาก ซึ่งไม่เพียงเฉพาะกลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี เท่านั้นที่จะเป็นโรคนี้ หากแต่ผู้ใหญ่หรือเด็กโตที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ก็สามารถติดเชื้อนี้ได้ และอาจกลายเป็นพาหะโดยไม่รู้ตัว รายละเอียดเพิ่มเติม

ชี้แจงประเด็นเรื่องการอ่านภาษาไทย

          ตามที่ในขณะนี้ได้มีกระแสวิจารณ์ประเด็นการอ่านไทยในสังคมออนไลน์ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีอีกครั้งที่มีการตื่นตัวด้วยความเป็นห่วงคุณภาพการศึกษาของประเทศ ในประเด็นวิธีการสอนให้เด็กอ่านออกและเขียนเป็น ซึ่งตรงกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่กระทรวงศึกษาธิการได้ตั้งไว้ล่าสุด รายละเอียดเพิ่มเติม

Sarasas Ektra Singing Contest

          ค้นหานักเรียนที่มีความสามารถด้านการร้องเพลง นักเรียนทุกคนที่ผ่านเข้ารอบ 2 จะได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกวงนักร้องประสานเสียงของโรงเรียน ผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่รางวัล, เกียรติบัตรและได้ร้องเพลงในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ Auditorium.
           สมัครได้ที่ : ครูดนตรีประถมทุกท่าน ตั้งแต่ 7 ก.ค. 57 เวลา 8.00 น. ถึง 9 ก.ค. 57 เวลา 12.30 น.
           การแข่งขันรอบแรก : Year 4 : 15-16 ก.ค. 57 ณ ห้องสัมมนา เวลา 12.15 - 12.30 น.
                                                Year 5 : 15 ก.ค. 57 ณ ห้องสัมมนา เวลา 11.00 - 11.50 น.
                                                Year 6 : 16 ก.ค. 57 ณ ห้องสัมมนา เวลา 11.00 - 11.50 น.
           การแข่งขันรอบ 2 : 21-24 ก.ค. 57 ณ สนาม 1 เวลา 12.15 - 12.30 น.
           การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ : 1 ส.ค. 57 ณ Auditorium เวลา 8.00 - 9.00 น.

จดหมายถึงผู้ปกครอง : แนวทางการเฝ้าระวัง และ ป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

ด้วย โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกอนุบาลได้ประสานงานกับงานอนามัยโรงเรียน ศูนย์สาธารณสุข 55 เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก ซึ่งในปัจจุบันพบว่ามีผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ที่เข้ารับการรักษาแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มเด็กเล็ก อายุต่ำกว่า 5 ปี และเนอสเซอรี่ รายละเอียดเพิ่มเติม

โรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot Mouth Disease: HFMD)

โรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot Mouth Disease: HFMD) เป็นโรคที่มักระบาดในช่วงฤดูฝนที่อากาศเย็นและชื้น ดังนั้นในช่วงเดือนนี้ จึงเป็นช่วงที่โรคมือ เท้า ปาก (Hand Foot Mouth Disease: HFMD) แพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติม

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตราแผนกมัธยม จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันเสาร์ที่ 14 มิถุนายน 2557 เวลา 07.30-15.30น. โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 122 คน และมีครูผู้ควบคุมดูแล จำนวน 20 คน นักเรียนไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศหยุดเรียน

ทางโรงเรียนหยุดการเรียนการสอนในวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๙/๒๕๕๗ ที่มีเนื้อความในประกาศว่า "ให้สถานศึกษาทุกแห่งทั้งของรัฐและเอกชน หยุดทำการ ตั้งที่วันที่ ๒๓-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗" รายละเอียดเพิ่มเติม

เครื่องแบบลูกเสือ – เนตรนารีสมุทร

โรงเรียนจัดให้มีการประเนื่องด้วยกองลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้ตระหนักเห็นความสาคัญและความปลอดภัยของกิจกรรมจึงจัดให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนลูกเสือและเนตรนารีสมุทรขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์และนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้อง รายละเอียดเพิ่มเติม

เชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ชั้น NC - Y.10

โรงเรียนจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ชั้น NC - Y.10 เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่อง ระบบการเรียนการสอนแบบสองภาษา การจัดหลักสูตรการศึกษาและเนื้อหาวิชา ตลอดจนนโยบายและกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้ผู้ปกครองมีกรอบทิศทางเดียวกับโรงเรียน รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญเข้าร่วมชมการแสดงของนักเรียน Drama Course 2014

เพื่อให้นักเรียน Drama Course ได้แสดงความสามารถ ในทักษะด้านการแสดงละครภาษาอังกฤษ และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เห็นพัฒนาการความสามารถ ทางด้านการแสดงของบุตรหลาน จึงขอเรียนเชิญผู้ปกครอง เข้าร่วมรับชมการแสดง ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 13.00-14.00 น. ณ Auditorium รายละเอียดเพิ่มเติม

กำหนดการ "กิจกรรมปิด Summer"

แผนกประถม ได้จัดกิจกรรมพิเศษสำหรับนักเรียน Breakthrough และ Music course + Breakthrough ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 14.00 น. คณะครูทุกท่านขอขอบคุณ ผู้ปกครองที่มอบความไว้วางใจ ให้ทางโรงเรียนได้ดูแลบุตรหลานของท่านในช่วงปิดเทอม รายละเอียดเพิ่มเติม

การแสดง Mini Concert และนิทรรศการสายน้ำ

แผนกมัธยม จะจัดกิจกรรม Mini Concert และนิทรรศการสายน้ำ ให้นักเรียนที่เข้าเรียนค่ายดนตรีและนาฏศิลป์ (โขน) ได้แสดงความสามารถและทักษะ ทางดนตรีและนาฏศิลป์ (โขน) ของนักเรียน ที่ได้รับการพัฒนาขึ้น จากการเข้าเรียนในช่วง Summer นี้ จึงขอเรียนเชิญผู้ปกครอง เข้ารับชมการแสดงในวันพุธที่ 30 เมษายน รายละเอียดเพิ่มเติม

รวมข่าวประชาสัมพันธ์: ปีการศึกษา


"We make the Choices ; You make the difference"
----------