ข่าวประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน ปีการศึกษา 2556

Filter Display:
การแสดงผลงานของครูดนตรี (RECITAL)

ขอเรียนเชิญ ผู้ปกครองและนักเรียน ในระดับชั้น Year 4 - Year 11 ที่เป็น นักดนตรีของโรงเรียน มาร่วมชมและให้กำลังใจ ในการแสดง ผลงานของครูดนตรี (RECITAL) ซึ่งจัดในรูปแบบของการแสดงคอนเสิร์ต ในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557 เวลา 16.00 น.-18.00 น. ณ ห้องประชุม ( Ektra Auditorium ) ชั้น 4 อาคาร 6 แผนกประถม (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) รายละเอียดเพิ่มเติม

Open House แผนกอนุบาล

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกอนุบาล (ซอย 19) จัดกิจกรรม Open House สำหรับบุคคลภายนอกขึ้น ในวันที่ 27 ก.พ. 57 เวลา 9.00 - 10.30 น. (กรุณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อสำรองที่นั่ง และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธุรการแผนกอนุบาล ซอยสาธุประดิษฐ์ 19 โทร 02-674-2450-2

Year 6 Multiple Intelligences Academic Funfair 2013

ขอเรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้น Y.6 ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม Multiple Intelligences Academic Funfair 2013 ทั้งในส่วนการแสดงของนักเรียนบนเวที ณ Auditorium อาคาร 6 ชั้น 4 และชมการแสดงผลงานตามซุ้มกิจกรรมต่างๆ บริเวณโถงล่างอาคาร 3, สนาม 1 และหน้าห้อง Library ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น. ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.พ. 2557 เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุตรหลานของท่าน และเป็นแนวทางในการส่งเสริม และพัฒนาความสามารถของนักเรียน ตามความศักยภาพ และความถนัดของแต่ละบุคคล

เปิดบ้าน GAC

เชิญประชุมผู้ปกครองที่สนใจ ฟังการแนะนำหลักสูตร GAC ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เวลา 09.30 น. ณ ห้องสัมมนาชั้น 7 แผนกมัธยม สำหรับนักเรียนชั้นอื่นๆ นอกเหนือจากชั้น Y.9 กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้า ที่ธุรการแผนกมัธยม โทร. 02-2129930 กด 2

การทดสอบประเมินความสามารถของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)

สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดสอบการประเมินความสามารถของผู้เรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) เพื่อประเมินความสามารถพื้นฐานที่จำเป็นของนักเรียน เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2556

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอแจ้งกำหนดการทดสอบ O-NET ใหม่ ดังนี้

  • ■ กำหนดการทดสอบ O-NET ป.6 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
    - รายละเอียดข้อปฏิบัติและตารางสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คลิกดูรายละเอียด
    - การประชุมชี้แจงการสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดย สทศ. คลิกดูรายละเอียด
  • ■ กำหนดการทดสอบ O-NET ม.3 วันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
    - การประชุมชี้แจงการสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย สทศ. คลิกดูรายละเอียด
  • ประกาศผลสอบ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2557 วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ 2557
  • อ้างอิง : http://www.niets.or.th

กิจกรรม Open House แผนกประถม

โรงเรียน จัดกิจกรรม Open House แผนกประถมขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลหลักสูตรในเชิงวิชาการ และการเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา ตามแนวทางการพัฒนาของโรงเรียนต่อไป ทางโรงเรียนจึงขอเรียนเชิญ ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 3 เข้าร่วมกิจกรรม Open House แผนกประถม ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ณ Auditorium อาคาร 6 ชั้น 4 ซอยสาธุประดิษฐ์ 20 เวลา 09.00 –11.00 น. (ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมบริเวณโถงล่างอาคาร 3 และรับอาหารว่าง ณ ห้องสัมมนา เวลา 08.00 – 09.00 น.)
สำหรับผู้ปกครองทุกท่านที่สนใจจะให้นักเรียนเข้าเรียนที่สารสาสน์เอกตรากรุณาแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า ที่แผนกธุรการประถม โทร. 0-2212-9930-1 จันทร์-ศุกร์ 07.30 - 16.30 และเสาร์ 08.30 - 16.00 น. ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเตรียมงานและความปลอดภัยของนักเรียน

ขออนุญาตนำนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีเหล่าสมุทร Year 6

ด้วยคณะกองลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือระดับประถมศึกษา ปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา (แผนกประถม) ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2556 ถึงวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2556 รวมระยะเวลาในการเข้าค่าย 3 วัน 2 คืน โรงเรียนจึงมีความประสงค์ขออนุญาตนำนักเรียน ระดับ Year 6เข้าค่ายพักแรมดังกล่าว

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น Y.9

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น Y.9 พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรม ชมนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียน ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556 เวลา 12.50 - 16.30 น. เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบนโยบายต่างๆของทางโรงเรียน แนวทางการเรียนการสอน หลักสูตรและแผนการเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมชมการแสดง

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น Y.6

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น Y.6 พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรม ชมนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556 เวลา 8.45 - 11.40 น. เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายต่างๆ ของทางโรงเรียน แนวทางการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

กิจกรรม M.I. Year 5

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะจัดให้มีการแสดงผลงานนักเรียนในกิจกรรม MI. (Multiple Intelligences) ประจำภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ์จากการเรียนสัปดาห์ละ 1 คาบ ตลอด 1 ภาคเรียนที่ผ่านมา จึงขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ทั้งในส่วนการแสดงของนักเรียนบนเวที ณ Auditorium อาคาร 6 ชั้น 4 และชมการแสดงผลงานตามซุ้มกิจกรรมต่างๆ บริเวณโถงล่างอาคาร 3, สนาม 1 และหน้าห้อง Library ระหว่างเวลา 08.30 - 12.00 น. ในวันอังคารที่ 10 กันยายน 2556

ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนชั้น Y.4 - Y.6 ชมการแสดงคอนเสิร์ต

ขอเรียนเชิญผู้ปกครองและนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่อยู่ในวงดนตรีสากล วงดนตรีไทย และกลุ่ม Ektra Primary Chorus ร่วมให้กำลังใจนักเรียนรุ่นพี่ ชมการแสดงคอนเสิร์ตดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 19.00 น.-21.00 น. ณ ห้องประชุม (Ektra Auditorium) ชั้น 4 อาคาร 6 แผนกประถม (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)

Open House 2013 : KG.3-Y.1

กิจกรรม open house 2013 : KG.3-Y.1 นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-9 ก.ย. 2556 จะเป็นกิจกรรมสำหรับผู้ปกครอง นักเรียนปัจจุบัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผปค.ได้เห็นพัฒนาการของนักเรียน ทั้งยังสามารถร่วมทำกิจกรรมกับนักเรียนในห้องเรียนได้
สำหรับผู้ปกครองทุกท่านที่สนใจจะให้นักเรียนเข้าเรียนที่สารสาสน์เอกตรา โรงเรียนได้จัดกิจกรรม Open House สำหรับผู้ปกครองทั่วไป ในวันที่ 12 กันยายน 2556 ดังนั้น หากท่านประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว กรุณาแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า ที่แผนกธุรการประถม โทร. 0-2212-9930-1 จันทร์-ศุกร์ 07.30 - 16.30 และเสาร์ 08.30 - 16.00 น. ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเตรียมงานและความปลอดภัยของนักเรียน

Hormones วัยว้าวุ่น

เรื่องราวที่เกิดขึ้นในบทละคร คงต้องยอมรับว่า เป็นเรื่องราวที่มีอยู่จริงในสังคมปัจจุบัน ซึ่งหากทางบ้านช่วยกันสอดส่อง ดูแลพฤติกรรมของนักเรียนด้วยแล้ว ย่อมเป็นหนทางที่จะช่วยป้องกัน ให้บุตรหลานของเราเติบโต และก้าวข้ามช่วงวัยนี้ไปได้อย่างปลอดภัย

Open House 2013 Infant Dept

โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกอนุบาล ซอยสาธุประดิษฐ์ 19 ได้จัด กิจกรรม open house ขึ้น ระหว่างวันที่ 16 - 30 ส.ค. 2556 ซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมสำหรับ ผปค. นักเรียนปัจจุบัน เพื่อเปิดโอกาสให้ ผปค.ได้เห็นพัฒนาการของนักเรียน และยินดีต้อนรับผู้ปกครองทุกท่านที่สนใจ ดังนั้นหากท่านประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว กรุณาแจ้งความประสงค์ล่วงหน้า พร้อมระบุรอบที่ต้องการเข้าร่วมที่แผนกธุรการอนุบาล โทร. 02- 674-2450-2 จันทร์-ศุกร์ 07.00 - 17.00 และเสาร์ 08.30 - 16.00 น. ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเตรียมงาน และความปลอดภัยของนักเรียน **กิจกรรม Open House แผนกประถม จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 6 กันยายน 2556 และสำหรับผู้ปกครองภายนอกที่สนใจ วันที่ 12 กันยายน 2556 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-2212-9930-1
ใบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรม Open House Infant ปีการศึกษา 2556 : Nursery / KG.1 / KG.2 / KG.3 / G.1 / G.2

เส้นทางจราจรโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

แผนที่โรงเรียน, เส้นทางการจราจรภายใน, แผนผังการจราจรโดยรอบ และ Download เส้นทาง รับ - ส่ง นักเรียน โดยรถโรงเรียน แผนกอนุบาล ซอยสาธุประดิษฐ์ 19 / แผนกประถม / แผนผังโดยรอบโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา / แผนผังจราจรโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา และสารสาสน์พิทยา / เส้นทาง รับ - ส่ง นักเรียน โดยรถโรงเรียน

การรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร 2556

กำหนดวันในการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ณ ศูนย์กำลังสำรอง ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2556 เวลา 08.00 น. - รับสมัคร นศท. ชั้นปีที่ 1 (ม.4) - / - การรายงานตัว นศท. ชั้นปีที่ 2 - 3 (ม.5-6) -

เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2556

14 พ.ค. 2556 : เปิดเรียน ชั้น NC - KG.1 / 15 พ.ค. 2556 : เปิดเรียน ชั้น KG.2 - KG.3 (ซอย 19) / 16 พ.ค. 2556 : เปิดเรียน ชั้น KG.3 (ซอย 20) และชั้นประถมศึกษาขึ้นไป **โรงเรียนจัดให้มีการสอนพิเศษเย็น ตั้งแต่วันเปิดเทอมวันแรกเฉพาะวิชาการไทย

รวมข่าวประชาสัมพันธ์: ปีการศึกษา


"We make the Choices ; You make the difference"
----------