ข่าวประชาสัมพันธ์จากทางโรงเรียน ปีการศึกษา 2561

Filter Display:
Newsflash : ฉบับวันที่ 26 มีนาคม 2562
ยินดีต้อนรับนักเรียนเก่าและใหม่ทุกคนเข้าสู่ภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2562 ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ ผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจ ส่งบุตรหลานเข้าศึกษาที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นเนอสเซอรี่และอนุบาล อาจยังมีความกังวลและเป็นห่วงในการเข้าเรียนครั้งแรกของบุตรหลานแต่หากท่านให้กำลังใจและปลูกฝังทัศนคติที่ดีในการมาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง พร้อมๆกับให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียน เพียงไม่กี่วันนักเรียนก็จะมาโรงเรียนได้อย่างมีความสุข รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อนักเรียน Yr.7 - Yr.11 ที่ติด 0 ภาคเรียนที่ 2/2561
                Year 7       Year 8      Year 9      ตารางสอบซ่อม Year 7-9

                                                  Year 10      Year 11      ตารางสอบซ่อม Year 10-11
ประกาศรายชื่อนักเรียน Yr.12 ที่ติด 0 ภาคเรียนที่ 2/2561
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
Newsflash : ฉบับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองและศิษย์เก่าทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม Sports Carnival 2018 พร้อมกับให้กำลังใจบุตรหลานและรุ่นน้องของท่านในการแข่งขันกีฬาและการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งยังสนับสนุนขนม นม น้ำดื่ม อุปกรณ์ในการเชียร์กีฬาฯลฯ ให้กับนักเรียน รวมถึงอีกจำนวนมากที่ร่วมเชียร์, เล่นเกม และขบวนพาเหรดด้วยตัวท่านเอง รายละเอียดเพิ่มเติม
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.6 ปีการศึกษา 2561
ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดให้นักเรียนทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษาและนักเรียนจะได้ทราบถึงความสามารถในการเรียนรู้ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับชั้น Year 12
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Download
ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม M.I. ระดับชั้น KG.3
มาตรการดูแลนักเรียนในช่วงสถานการณ์ฝุ่นละออง และวันหยุดตรุษจีน
ในช่วงสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน โรงเรียนได้มีมาตรการ และขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง ดังนี้
       1. สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล – ประถม ลดกิจกรรมกลางแจ้ง และปรับสถานที่ในการเรียน พลศึกษา(P.E.) โดยใช้ หอประชุม Auditorium
ปิดการเรียนการสอนตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ 2 วัน
การติวสอบ O-NET เป็นกรณีพิเศษ และขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ “บทบาทของพ่อแม่ในการดูแลลูกยุค 4.0”
          ตามที่กำหนดการสอบ O-NET ระดับชั้น Y.6 และ Y.9 ยังคงเป็นกำหนดการเดิมคือในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 แต่เนื่องด้วยจากสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ทำให้โรงเรียนต้องปิดเรียนตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 31 มกราคม 2562 – 1 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์และทดสอบเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม MI (Multiple Intelligences) : KG.3
          ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มอบความไว้วางใจ และเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนของโรงเรียน ซึ่งมุ่งเน้นให้นักเรียนมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยและได้พัฒนาตนเองตามแนวทางทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences : MI) โดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน รายละเอียดเพิ่มเติม
Sarasas Ektra School : Open Morning 2019
         
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3 ปีการศึกษา 2561
          ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดให้นักเรียนทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา และนักเรียนจะได้ทราบถึงความสามารถในการเรียนรู้ของตนเอง รายละเอียดเพิ่มเติม
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6 ปีการศึกษา 2561
          ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดให้นักเรียนทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษา และนักเรียนจะได้ทราบถึงความสามารถในการเรียนรู้ของตนเอง ตามหลักสูตรแกนกลาง รายละเอียดเพิ่มเติม
การพัฒนาวินัยนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย
          ด้วย ฝ่ายงานอภิบาลและพัฒนาวินัย จะมีแนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการสร้างวินัยในชั้นเรียนด้วยระบบการให้บัตรสี เมื่อนักเรียนไม่สามารถควบคุมตนเองให้อยู่ในระเบียบวินัย มีพฤติกรรมก้าวร้าว ก่อกวน ใช้คำพูดหยาบคาย หรือไม่สามารถปฏิบัติตามกติกาข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ : Year 3
          เนื่องด้วยทางโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา (แผนกประถม) จะจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้น ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 14.30 น. สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคม รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางการแสดงคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2561
          โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้จัดเทศกาลคริสต์มาส เพื่อรำลึกถึงองค์พระเยซูเจ้าบังเกิดมาเป็นมนุษย์ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างให้แก่เราในเรื่องความรัก ความสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน การรับใช้ และการช่วยเหลือผู้อื่น ในโอกาสนี้ ทางโรงเรียนจึงได้จัดการแสดงของนักเรียน [ ตารางการแสดง]
ขอเชิญร่วมกิจกรรมครอบครัวสุขภาพดี : KG.2
          เนื่องด้วยวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของประบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นวันพ่อแห่งชาติ ดังนั้น ทางแผนกอนุบาลจึงได้จัดกิจกรรม "ครอบครัวสุขภาพดี" ขึ้น เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ร่วมน้อมรำลึกถึง รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ : KG.2
          เนื่องด้วยทางโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกอนุบาล จะจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้น ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน KG.2 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและตระหนักถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติ รายละเอียดเพิ่มเติม
การนำนักเรียนไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ : Year 6
          เนื่องด้วยการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาฯ กลางภาคเรียนที่ 2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาเรื่อง อาณาจักรรัตนโกสินทร์ ทางฝ่ายวิชาการและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 7 - 15 พฤศจิกายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ รายละเอียดเพิ่มเติม
การนำนักเรียนไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร : Year 5
          เนื่องด้วยการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาฯ กลางภาคเรียนที่ 2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาเรื่อง อาณาจักรอยุธยาและอาณาจักรธนบุรี ทางฝ่ายวิชาการ จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00-14.00 น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร รายละเอียดเพิ่มเติม
การบริการตรวจสุขภาพนักเรียน : Year 1-6
          เนื่องด้วย เจริญกรุง 91 คลินิกเวชกรรม จะเข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพนักเรียน ตามโครงการบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในโรงเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
เชิญเข้าร่วมประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา
          ตามที่ผู้ปกครองทุกท่านได้มอบความไว้วางใจ เชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนและการดูแลนักเรียนในระดับประถมศึกษามาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนักเรียนกำลังจะเข้าสู่ระดับมัธยมศึกษาในปีการศึกษา2560 นั้น ทางโรงเรียนขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง รายละเอียดเพิ่มเติม
ขออนุญาตฉีดวัคซีนเอชพีวี ป้องกันมะเร็งปากมดลูก
          ด้วยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันมะเร็งปากมดลูก จึงได้จัดบริการฉีดวัคซีนเอชพีวีให้กับ นักเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นระดับที่เหมาะสม รายละเอียดเพิ่มเติม
เชิญเข้าร่วมประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
          ด้วยฝ่ายวิชาการของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้ตระหนักถึงความสำคัญสำหรับการเตรียมพร้อมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการวางแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามแผนการเรียนต่างๆ รายละเอียดเพิ่มเติม
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2561: ระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 5


                        ระดับชั้นอนุบาล :         KG.1         KG.2         KG.3
                        ระดับชั้นประถม :         Year 1 - 3         Year 4 - 6
                          ระดับชั้นมัธยม :         Year 7 - 9         Year 10 - 11
โครงการ “Insight Music : The Conception ”
เนื่องในโอกาสครบรอบ 23 ปี ขอเชิญ ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วม Cover เพลง Insight Music ในรูปแบบ Chamber หรือ Solo เปิดรับผลงานคลิปวีดีโอบันทึกการแสดงตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2561

ระเบียบการ              ใบสมัคร

รายชื่อเพลง Insight Music Note
Let Us Sing Together
Scraping Up Sand in the Bottom of the Sea
Red River Valley
Must I Then
Spring Picnic in the Hills
. . .
รายชื่อเพลง Insight Music Note
Home on the Range
If I Were a Witch
He is Born, The Holy Child
Old Folk at Home
Praise to Joy
     
หมายเหตุ Download ไฟล์เพลง .mp3      Download โน๊ตเพลง .pdf
     
Download ไฟล์เพลง .mp3 และ โน๊ตเพลง .pdf ทั้งหมด คลิกที่นี่
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 / 2561: ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
การจัดสอบ O-NET : ประจำปีการศึกษา 2561
Year 6              Year 9              Year 12
ขออนุญาตฉีดวัคซีนป้องกัน หัด คางทูม หัดเยอรมัน
          ด้วยศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ จะเข้ามาให้บริการฉีควัคซีนป้องกัน หัด คางทูม หัดเยอรมัน ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค รายละเอียดเพิ่มเติม
ที่ทำการชมรมรถโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
          เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ชมรมรถโรงเรียนสารสาสน์เอกตราได้เรียนเชิญนางสาวบุษรารัตน์ เกิดเพิ่มพูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ มาเป็นประธานในพิธีเปิด "ที่ทำการชมรมรถโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา" ณ บริเวณโถงล่างอาคาร 6 แผนกประถม เพื่อใช้เป็นสถานที่ต้อนรับ รายละเอียดเพิ่มเติม
การทดสอบประเมินทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
          ตามที่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะจัดการทดสอบประเมินทักษะและความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้น Year 4 – 12 เพื่อนำข้อมูลผลการทดสอบมาพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้นนั้น ทางโรงเรียนมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบดังกล่าว ดังนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอความร่วมมือผู้ปกครองในการรับ - ส่งนักเรียน
          เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและช่วยจัดระเบียบการจราจรทั้งภายในโรงเรียนและบริเวณรอบโรงเรียนให้สะดวกและคล่องตัวยิ่งขึ้น ทางโรงเรียนขอความร่วมมือผู้ปกครองในเรื่องการรับส่งนักเรียน รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
          เนื่องด้วยทางโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา (แผนกประถม) จะจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 14.30 น. สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นอกจากเพื่อเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถแล้ว รายละเอียดเพิ่มเติม
การเข้าร่วมทดสอบเพื่อประเมินศักยภาพทางคณิตศาสตร์
          ตามที่ สมาชิกสหภาพ IMC ประจำประเทศไทย เจ้าของและผู้ดำเนินงาน โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Mathematics Contest - TMC) เพื่อประเมินศักยภาพทางด้านการเรียนคณิตศาสตร์ และพัฒนาศักยภาพเด็กไทยสู่เวทีแข่งขันระดับนานาชาติ รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open Morning
          ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะจัดกิจกรรม Open Morning ของนักเรียนชั้น NC - KG.3 ระหว่างวันที่ 1 - 8 สิงหาคม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมชมกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนและการนำเสนอการเรียนรู้ผ่านโครงงานของนักเรียน รวมถึงพบปะพูดคุยกับครูประจำชั้น
ตารางกิจกรรม Open Morning
การบริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน
          เนื่องด้วย คลินิกทันตแพทย์อังกูร ตั้งตรงสุนทร จะเข้ามาให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ตามโครงการบริการทันตกรรมส่งเสริมป้องกันเชิงรุกในโรงเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Ektra Star Kids ปีที่ 10
          ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา กำหนดจะจัดกิจกรรม Ektra Star Kids ปีที่ 10 สำหรับเป็นเวทีให้นักเรียนระดับชั้น KG.1 - KG.3 ได้แสดงออกตามความสามารถของตนเอง เช่น ร้องเพลง เต้นรำ เล่านิทาน เล่นดนตรี หรือ ความสามารถทางด้านกีฬาต่างๆ รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม Open Morning
          ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะจัดกิจกรรม Open Morning ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันอังคารที่ 26 มิถุนายน - วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 07.00 - 12.00 น. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ร่วมชมกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียน ชมการแสดงของนักเรียน รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา
          ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะจัดให้มีงานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนเก่าและใหม่ชั้น Year 1 และนักเรียนใหม่ชั้น Nursery - Year 6 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ในการร่วมกันสร้างความสำเร็จให้กับนักเรียนในทุกๆ ด้าน รายละเอียดเพิ่มเติม
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศ ระดับมัธยมศึกษา
          ด้วยโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จะจัดให้มีงานประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนเก่าและใหม่ชั้น Year 7, Year 10 และนักเรียนใหม่ชั้น Year 8, 9 และ 11 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียน ในการร่วมกันสร้างความสำเร็จให้กับนักเรียนในทุกๆ ด้าน รายละเอียดเพิ่มเติม
รวมข่าวประชาสัมพันธ์: ปีการศึกษา


"We make the Choices ; You make the difference"
----------