WELCOME TO SARASAS EKTRA SCHOOL

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสาสน์เอกตรา โรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย

โรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย

  ข่าวสารต่างๆ

ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 10
        ตามข้อก าหนดของ ศปก.ศบค. เรื่องแนวทางการเปิ ดเรียนของสถานศึกษาที่ประกาศเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2564 (หลังจากโรงเรียนออกหนังสือประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 9) ก าหนดให้โรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนแบบ On-Site ที่โรงเรียนได้นั้น ทางโรงเรียนขอประชาสัมพันธ์...

รายละเอียดเพิ่มเติม... PDF File       
ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 9
        ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 โดยยังไม่มี หน่วยงานภาครัฐประกาศให้โรงเรียนเลื่อนการเปิดเรียนออกไปอีก แต่หากหลังจากโรงเรียนออกหนังสือฉบับนี้แล้ว มีประกาศเลื่อนเปิดเรียน ทางโรงเรียนจะดำเนินการตามประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียน...

รายละเอียดเพิ่มเติม... PDF File       
ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 8
        ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเลื่อนเปิดเทอมเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ทางโรงเรียนขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้...

รายละเอียดเพิ่มเติม... PDF File       
ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 7
        ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเลื่อนเปิดเทอมเป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ทางโรงเรียนขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม... PDF File       
ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 6
        ตามที่ในปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และกระทรวงศึกษาธิการ มีประกาศให้โรงเรียนในสังกัด กระทรวงฯ งดกิจกรรมการเรียนการสอนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ทางโรงเรียนขอประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยน กำหนดการต่างๆ ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม... PDF File       
ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 5
        ตามที่สถานการณ์ปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว ทางโรงเรียนขอประชาสัมพันธ์การปรับเปลี่ยนกำหนดการต่างๆ ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม... PDF File       
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน ปีการศึกษา 2564
        ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 – มัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 และกำหนดการมอบตัวนักเรียนทุน
        Year 6            Year 7            Year 8           
        Year 9            Year 10          Year 11           
        กำหนดการมอบตัวนักเรียนทุน   


  ข่าวสาร GAC

Sports Came Early. In an extremely challenging and different year, there were more changes with the annual Sports Carnival taking place on Friday 27th November...instead of the regular January slot. The many faces of our GAC students during the sports competitions. Lots of hard work and effort was seen trying to win wherever it was possible. รายละเอียดเพิ่มเติม
Newsletter : January 2021

  ประมวลภาพกิจกรรม

  ความภาคภูมิใจ

นายพิชญภัทร วารีวนิช, Yr. 11A

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
โครงการ Creative AI Camp 2020

น.ส. กิริณี วรรณวาทกุล, Yr. 10A

รางวัลดีเด่น มัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมประกวดสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรม

EKTRA KIDS IN THE COMMUNITY
ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เด็กเอกตราของเรา ได้มีโอกาสแสดงผลงานให้ปรากฎต่อสาธารณชนในเวบไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ หรือได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งข้อมูลได้ที่ admin@ektra.ac.th

 

We make the Choices ; You make the difference
We make the Choices ;
You make the difference