WELCOME TO SARASAS EKTRA SCHOOL

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา โรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย โรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย

  ข่าวสารต่างๆ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กำหนดการต่าง ๆ สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ( ธันวาคม 2566 – มีนาคม 2567 )  
        โรงเรียนขอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กำหนดการต่าง ๆ สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่ เดือนธันวาคม 2566 ถึง เดือนมีนาคม 2567 ดังนี้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม... PDF File       
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กำหนดการต่าง ๆ สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ( ตุลาคม 2566 - มกราคม 2567 )  
        โรงเรียนขอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กำหนดการต่าง ๆ สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2566 ถึง เดือนมกราคม 2567 ดังนี้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม... PDF File       
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ( ประถม - มัธยม )  
ประถมศึกษาปีที่ 1-3   (Yr.1-3)   
ประถมศึกษาปีที่ 4-6   (Yr.4-6)    
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3   (Yr.7-9)    
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6   (Yr.10-12)    

Open Morning 2023 @Sarasas Ektra School for Prospective Kindergarten Parents  
      โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกอนุบาล เปิดบ้านยามเช้า ต้อนรับผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนให้บุตรหลาน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2566 และปีการศึกษา 2567
            - เยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอน
            - ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับบุตรหลาน
    ⏰  ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 8.00 - 10.30 น.

                              ผู้ปกครองที่สนใจ กรุณาลงทะเบียน ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2566
                                        Link :   https://forms.gle/rrhP8SmPkyfChGP49
                                      สอบถามธุรการ 📞โทร : 02-213-0117, 02-212-9930-1
                                      📧 Email : admission@ektra.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม... PDF File       
Say Hello to Primary @Sarasas Ektra School  
      โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา แผนกประถม เปิดบ้านยามเช้า ต้อนรับผู้ปกครองที่กำลังมองหาโรงเรียนให้บุตรหลาน สำหรับภาคเรียนที่ 2/2566 และปีการศึกษา 2567
            - รับชมบรรยากาศการเรียนการสอน
            - กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
    ⏰  ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 7.30 - 11.00 น.

                              ผู้ปกครองที่สนใจ กรุณาลงทะเบียนภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566
                                        Link :   https://forms.gle/Jv3fPCRBGyZUgeHFA
                                      📞โทร : 02-213-0117, 02-212-9930-1
                                      📧 Email : admission@ektra.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม... PDF File       
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กำหนดการต่าง ๆ สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ( กรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2566 )  
        โรงเรียนขอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กำหนดการต่าง ๆ สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง ตุลาคม 2566 ดังนี้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม... PDF File       
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ( ประถม - มัธยม )  
ประถมศึกษาปีที่ 1-3   (Yr.1-3)   
ประถมศึกษาปีที่ 4-6   (Yr.4-6)    
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3   (Yr.7-9)    
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6   (Yr.10-12)    

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กำหนดการต่าง ๆ สำหรับปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 - เปิดเรียนปีการศึกษา  
        ทางโรงเรียนขอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กำหนดการต่าง ๆ สำหรับปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 - เปิดเรียนปีการศึกษา 2566 ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม... PDF File       
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กำหนดการต่าง ๆ สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566  
          ทางโรงเรียนขอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กำหนดการต่าง ๆ สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566...
                    รายละเอียดเพิ่มเติม... PDF File       

          แผนผังจราจร (เส้นทางเดินรถและเวลาเปิดปิดประตูแต่ละจุด) PDF File   
Ektra Newsflash : ฉบับวันที่ 29 มีนาคม 2566  
        ในช่วงระหว่าง Summer Course 2023 ( 30 มี.ค. - 28 เม.ย. 2566 ) มีรายละเอียดกำหนดการต่างๆ และขอความร่วมมือผู้ปกครอง ดังนี้...

รายละเอียดเพิ่มเติม... PDF File       
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา (ทุนรายปี) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566  
        ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา (ทุนรายปี) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2566...

รายละเอียดเพิ่มเติม... PDF File       
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กำหนดการต่าง ๆ สำหรับปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 - เปิดเรียนปีการศึกษา  
        ทางโรงเรียนขอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กำหนดการต่าง ๆ สำหรับปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 - เปิดเรียนปีการศึกษา 2566 ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม... PDF File       
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา (ทุนรายปี) ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566  
        ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา (ทุนรายปี) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566...

รายละเอียดเพิ่มเติม... PDF File       
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ( ประถม - มัธยม )  
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3   (Yr.1 - 3)   
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6   (Yr.4 - 6)    
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3   (Yr.7 - 9)    
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5   (Yr.10 - 11)    

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้น Year12  
มัธยมศึกษาปีที่ 6   (Yr.12)   


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการสมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566  
        รายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการสมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ในปีนี้มีนักเรียนสมัครขอทุนทั้งสิ้น 12 คน ...

รายละเอียดเพิ่มเติม... PDF File       
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ( ประถม - มัธยม )  
ประถมศึกษาปีที่ 1-3   (Yr.1-3)   
ประถมศึกษาปีที่ 4-6   (Yr.4-6)    
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3   (Yr.7-9)    
มัธยมศึกษาปีที่ 4-6   (Yr.10-12)    

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกำหนดการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ( มกราคม – มีนาคม 2566 )  
        ทางโรงเรียนขอประชาสัมพันธ์ข่าวสาร/กำหนดการต่าง ๆ สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ ...

รายละเอียดเพิ่มเติม... PDF File       
สำหรับผู้ต้องการสนับสนุน หรือประชาสัมพันธ์ธุรกิจของครอบครัวเอกตรา

    
สำหรับผู้ต้องการสนับสนุน หรือประชาสัมพันธ์ธุรกิจของครอบครัวเอกตรา

    

  ข่าวสาร GAC

Cultural Ties :     
On Wednesday 1st November, a group of students and staff from the Naval Base Secondary School in Singapore visited Ektra as part of a cultural tour. Many Ektra students were involved in the activities including those in the GAC program. Below Miss Tonrug and Miss Phurichaya from 10A are guiding the visiting students through the process of making fish with dried palm leaves...one of the many activities they enjoyed whilst here.     รายละเอียดเพิ่มเติม
Newsletter : November 2023

  ประมวลภาพกิจกรรม

  ผลงานด้านดนตรี

วง Ektra Symphonic Band

ได้รับรางวัล
VALAYA ALONGKORN MUSIC COMPETITION 2022

  ความภาคภูมิใจ

ด.ช.ต้นคิด แซ่เฮ้ง Y.9C

ได้รับรางวัล
การแข่งขันแบดมินตัน

EKTRA KIDS IN THE COMMUNITY
ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เด็กเอกตราของเรา ได้มีโอกาสแสดงผลงานให้ปรากฎต่อสาธารณชนในเวบไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ หรือได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งข้อมูลได้ที่ admin@ektra.ac.th

 

We make the Choices ; You make the difference
We make the Choices ;
You make the difference
Close