Welcome to Sarasas Ektra School

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสารสาสน์เอกตราโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

 •    ไขข้อข้องใจ เกี่ยวกับ "การเรียนออนไลน์ (Q&A)"
  เรียนออนไลน์ผ่านช่องทางใดบ้าง? เรียนได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
           1. Google Classroom เป็นช่องทางให้นักเรียนทบทวนเนื้อหาและทำแบบฝึกหัดแต่ละรายวิชา ภายในระยะเวลาที่ครูกำหนด หากมีข้อสงสัยในบทเรียนให้โพสต์สอบถามครู ด้านล่างบทเรียน ที่โพสต์ไว้ในหน้า Classwork
           2. Google Meet เป็นช่องทางการเรียนกับครูประจำวิชาผ่าน Video Conference โดยครูจะมีการสอนสรุปเนื้อหาและสอนเพิ่มเติมจากบทเรียนใน Google Classroom


 •    Integrated Learning Activity Pack
  ประชาสัมพันธ์ ผู้ปกครองนักเรียนแผนกอนุบาล

           แผนกอนุบาลได้จัดทำชุดกิจกรรม (Integrated Learning Activity Pack) เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ที่บ้าน เพิ่มเติมจากการเรียนออนไลน์ ผู้ปกครองสามารถมารับชุดกิจกรรมนี้ได้ที่โรงเรียน ตามรายละเอียดดังนี้
 •    ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 3
           ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วย เหตุพิเศษ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีการประกาศ เปลี่ยนแปลง โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามประกาศวันที่ 2 มกราคม 2564 นั้น
           ทางโรงเรียนจึงขอประชาสัมพันธ์กำหนดการ และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
               1. เปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดเรียน
               2. การสอบกลางภาค (ประถม มัธยม)
               3. การวัดและประเมินผลระดับชั้นอนุบาล
               4. การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น Y.6 และ Y.9
               5. การเรียนออนไลน์
               6. ชุดการเรียนสำหรับนักเรียนระดับ NC – KG.3
               7. การติดต่อแผนกธุรการ

   
 •    ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 2
           ด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ ยังคงมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และผู้ปกครองทุกท่าน ทางโรงเรียนจึงขอปรับเปลี่ยนกำหนดการและประชาสัมพันธ์ข่างสารต่างๆ ดังนี้
           1. เลื่อนการเปิดเรียนจากเดิมวันที่ 4 มกราคม 2564 เป็น 18 มกราคม 2564
              หากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่ดีขึ้น หรือมีประกาศจากหน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง อาจต้องเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดเรียนออกไป โดยระหว่างที่ยังไม่สามารถ เปิดเรียนได้ โรงเรียนได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ ทาง Google Classroom
           2. การเรียนออนไลน์ทาง Google Classroom
              2.1 บทเรียนวิชาต่างๆจะอยู่ใน Google Classroom ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
              2.2 รายละเอียดตาราง Meet แต่ละระดับชั้น จะส่งในห้อง Important Messages วันที่ 3 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
                  • Y.1 - Y.12 Meet วันที่ 5 - 15 มกราคม 2564
                  • Nc - KG. 3 Meet วันที่ 9 และ 16 มกราคม 2564 รายละเอียดเพิ่มเติม
   
 •    กำหนดการเข้าบทเรียนออนไลน์ใน Google Classroom

   
 •    ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
           ตามแถลงการณ์สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุข ที่พบยอดผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากในจังหวัดสมุทรสาคร และเริ่มพบผู้ติดเชื้อกระจายตัวในหลายพื้นที่ รวมถึงในกรุงเทพมหานครด้วยนั้น
           1. หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 21ธันวาคม 2563 – 24 ธันวาคม 2563
              สำหรับการแสดงคริสต์มาส : ทางโรงเรียนจะพิจารณาจัดแสดงในโอกาสที่เหมาะสมเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายลง
              สำหรับการเรียนการสอน : ทางโรงเรียนจะประชาสัมพันธ์เรื่องการเรียนบทเรียนออนไลน์ ทาง Google Classroom ในลำดับถัดไป หากผู้ปกครองจำ password ไม่ได้ กรุณาติดต่อ it.support@ektra.ac.th โดยส่งข้อมูลดังนี้ : รหัสประจำตัวนักเรียน / ชื่อ-นามสกุลนักเรียน / รหัส Password ที่ต้องการ (ไม่ต่ำกว่า 8 ตัวอักษร)
           2. หยุดเทศกาลคริสต์มาสและขึ้นปีใหม่ ตามกำหนดการเดิม 25 ธันวาคม 2563 – 3 มกราคม 2564

           อนึ่ง ในช่วงวันหยุด ขอความกรุณาผู้ปกครองดูแลรักษาสุขอนามัยของนักเรียนและทุกคนในครอบครัว ด้วยการปฏิบัติตาม แนวทางที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา และหน่วยงานราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด รายละเอียดเพิ่มเติม
   
 •    เชิญเข้าร่วมประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา
           ด้วยฝ่ายวิชาการของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้ตระหนักถึงความสำคัญสำหรับการเตรียมพร้อมของนักเรียน จึงได้จัดงานประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลหลักสูตรเชิงวิชาการ แนวการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนักเรียน

           มัธยมศึกษาตอนต้น (สำหรับผู้ปกครอง Year 6):
                จดหมายเชิญประชุม    กำหนดการประชุม   

           มัธยมศึกษาตอนปลาย (สำหรับผู้ปกครอง Year 9) :
                จดหมายเชิญประชุม    กำหนดการประชุม   

   

  ประมวล ภาพกิจกรรม

.

  GAC News

  ผลงาน ของนักเรียน

  

 ผลงาน ด้านดนตรี


 

Ektra Kids in the Community

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เด็กเอกตราของเรา ได้มีโอกาสแสดงผลงานให้ปรากฎต่อสาธารณะชนในเวบไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ หรือได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งข้อมูลได้ที่ admin@ektra.ac.th"We make the Choices ; You make the difference"