Welcome to Sarasas Ektra School

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสารสาสน์เอกตราโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

 •    Ektra Newsflash : ฉบับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
             ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองและศิษย์เก่าทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติ เข้าร่วมกิจกรรม Sports Carnival 2019 พร้อมกับให้กำลังใจบุตรหลานและรุ่นน้องของท่านในการแข่งขันกีฬาและการมีส่วนร่วมกับ กิจกรรมต่างๆ อีกทั้งยังสนับสนุน ขนม นม น้ำดื่ม อุปกรณ์ในการเชียร์กีฬา ฯลฯ ให้กับนักเรียน รวมถึงอีกจำนวนมากที่ร่วมเชียร์, เล่นเกม และขบวนพาเหรดด้วยตัวท่านเอง ส่งผลให้กิจกรรม Sports Carnival 2019 มีความอบอุ่น สนุกสนาน และเต็มไปด้วยความสุข

 •    ขอเชิญเข้าร่วมชม "Project Approach" ของนักเรียนชั้น Nursery
             ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจให้ทางโรงเรียนได้ดูแลบุตรหลานของท่านและเชื่อมั่นในแนวทางการ จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนรู้สำหรับก้าวแรกของการเรียนในระดับปฐมวัย ซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญที่มั่นคงต่อไปในภายภาคหน้า โดยเรามุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนได้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยและสามารถมีทักษะชีวิตในการเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับสังคมได้ รายละเอียดเพิ่มเติม

 •    ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 : ระดับชั้น Year 12
             ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562 : ระดับชั้น Year 12 ดาวน์โหลด

 •    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน ปีการศึกษา 2563
             ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

 •    การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562
             ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดให้นักเรียนทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษาและนักเรียนจะได้ทราบถึงความสามารถในการเรียนรู้ของตนเอง ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 นั้น ในปีการศึกษา 2562 สถาบันฯ ได้กำหนดสอบ ในวันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 และวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 08.30-14.30 น. ณ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

 •    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่คุณสมบัติผ่านเกณฑ์การสมัครขอรับทุนการศึกษา
             ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผลการเรียนผ่านเกณฑ์คุณสมบัติการสมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม    

 •    โครงการ "การใช้ถ้อยคำที่สุภาพ"
             โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา จัดโครงการ "การใช้ถ้อยคำที่สุภาพ" ขอเชิญชวนครอบครัวนักเรียน Year 4-6 ร่วมส่งคำขวัญ หัวข้อ 🗣“ลด ละ เลิก การละเมิดด้วยคำพูด” คำขวัญที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับประกาศนียบัตร ของที่ระลึก และนำไปเผยแพร่ภายในโรงเรียน เปิดรับผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ - 24 มกราคม 2563 อ่านรายละเอียดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การประกวดเพิ่มเติมได้ที่ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือ สแกน QR Code

  รายละเอียดเพิ่มเติม


  ประมวล ภาพกิจกรรม

.

  GAC News

 •   GAC Newsletter : January 2020
  Christmas Contrast The many faces of GAC students during the 2019 Christmas shows last December. Another year of super shows, with all classes showing excellent acting skills and delivering very good speech. Farewell to Y.12, having just completed their last Ektra Christmas Shows. Now it is all hands in to get every single test and all assessments completed in the next few days. รายละเอียดเพิ่มเติม


  ผลงาน ของนักเรียน

  

 ผลงาน ด้านดนตรี


 

Ektra Kids in the Community

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เด็กเอกตราของเรา ได้มีโอกาสแสดงผลงานให้ปรากฎต่อสาธารณะชนในเวบไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ หรือได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งข้อมูลได้ที่ admin@ektra.ac.th"We make the Choices ; You make the difference"