Welcome to Sarasas Ektra School

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสารสาสน์เอกตราโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

 •    การปรับเวลาและจุดส่งนักเรียนในช่วงเช้า
             ทางโรงเรียนขอประชาสัมพันธ์เรื่องการปรับเปลี่ยนเวลาและจุดส่งนักเรียนในช่วงเช้า ณ บริเวณสนาม 1, 2, 3 และพื้นที่จอดรถภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้พื้นที่ในการฝึกซ้อมคริสต์มาสและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างเต็มที่ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน ดังต่อไปนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม

 •    ขอสำเนาประวัติการรับวัคซีนของนักเรียน
             ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้จัดโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเด็กอายุ 1-12 ปี ทั่วประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและป่วยด้วยโรคหัด ทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือจากท่าน นำส่งสำเนาประวัติการได้รับวัคซีนของนักเรียนให้กับคุณครูประจำชั้นภายในวันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 รายละเอียดเพิ่มเติม

 •    การนำนักเรียนไปทัศนศึกษาศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง)
             เนื่องด้วยการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ กลางภาคเรียนที่ 2 นักเรียนจะได้เรียนรู้เนื้อหาเรื่องวัฎจักรการปรากฏของกลุ่มดาว ทางฝ่ายวิชาการและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกสถานที่ วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00-14.00 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลอง) รายละเอียดเพิ่มเติม

 •    Newsflash : ฉบับวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562
          ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองของนักเรียนชั้น Yr.6 ทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติและให้ความสนใจในการเข้าร่วมประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม   

 •    เชิญเข้าร่วมประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
             ด้วยฝ่ายวิชาการของโรงเรียนสารสาสน์เอกตรา ได้ตระหนักถึงความสำคัญสำหรับการเตรียมพร้อมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการวางแผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายตามแผนการเรียนต่างๆ จึงได้จัดงานประชุมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลหลักสูตรเชิงวิชาการ แนวการจัดการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ข้อมูลในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับให้คำปรึกษานักเรียนในการเลือกแผนการเรียน รายละเอียดเพิ่มเติม

 •    รายชื่อนักเรียน Yr.1-11 ที่ติด 0 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
  วิชาการไทย
  ประถมศึกษา :   Year 1       Year 4      
  มัธยมศึกษา :     Year 7       Year 8       Year 9       Year 10       Year 11      

  วิชาการต่างชาติ
  ประถมศึกษา :   Year 1       Year 2       Year 3       Year 4       Year 5       Year 6      
  มัธยมศึกษา :     Year 7       Year 8       Year 9       Year 10       Year 11      

  ตารางสอนเสริม - สอบซ่อม
  ประถมศึกษา :   Year 1       Year 2       Year 3       Year 4       Year 5       Year 6      
  มัธยมศึกษา :     Year 7       Year 8       Year 9       Year 10       Year 11      

 •    รายชื่อนักเรียน Yr.12 ที่ติด 0 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

  ประมวล ภาพกิจกรรม

.

  GAC News

  ผลงาน ของนักเรียน

  

 ผลงาน ด้านดนตรี


 

Ektra Kids in the Community

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เด็กเอกตราของเรา ได้มีโอกาสแสดงผลงานให้ปรากฎต่อสาธารณะชนในเวบไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ หรือได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งข้อมูลได้ที่ admin@ektra.ac.th"We make the Choices ; You make the difference"