Welcome to Sarasas Ektra School

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนสารสาสน์เอกตราโรงเรียนสองภาษาแห่งแรกในประเทศไทย

  ข่าว ประชาสัมพันธ์

 •    ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับชั้น Year 1 - 11
  ระดับชั้นประถมศึกษา :    Year 1     Year 2     Year 3     Year 4     Year 5     Year 6
  ระดับชั้นมัธยมศึกษา :    Year 7     Year 8     Year 9     Year 10     Year 11    
 •    Newsflash : ฉบับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
            ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองและศิษย์เก่าทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม Sports Carnival 2018 พร้อมกับให้กำลังใจบุตรหลานและรุ่นน้องของท่านในการแข่งขันกีฬาและการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งยังสนับสนุนขนม นม น้ำดื่ม อุปกรณ์ในการเชียร์กีฬาฯลฯ ให้กับนักเรียน รวมถึงอีกจำนวนมากที่ร่วมเชียร์, เล่นเกม และขบวนพาเหรดด้วยตัวท่านเอง รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.6 ปีการศึกษา 2561
            ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กำหนดให้นักเรียนทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อนำผลการทดสอบไปใช้เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจบการศึกษาและนักเรียนจะได้ทราบถึงความสามารถในการเรียนรู้ รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับชั้น Year 12
            ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Download
 •    ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม M.I. ระดับชั้น KG.3
 •    มาตรการดูแลนักเรียนในช่วงสถานการณ์ฝุ่นละออง และวันหยุดตรุษจีน
  ในช่วงสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน โรงเรียนได้มีมาตรการ และขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง ดังนี้
         1. สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล – ประถม ลดกิจกรรมกลางแจ้ง และปรับสถานที่ในการเรียน พลศึกษา(P.E.) โดยใช้ หอประชุม Auditorium หรือ อาคาร Dominic 2 ชั้น 7 เป็นที่เรียนแทน
         2. ให้นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ ในห้องเรียน โดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นอนุบาล และประถม
 •    ปิดการเรียนการสอนตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ 2 วัน
 •    การติวสอบ O-NET เป็นกรณีพิเศษ และขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ “บทบาทของพ่อแม่ในการดูแลลูกยุค 4.0 : รู้เท่าทันอิทธิพล Social Media”
            ตามที่กำหนดการสอบ O-NET ระดับชั้น Y.6 และ Y.9 ยังคงเป็นกำหนดการเดิมคือในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 แต่เนื่องด้วยจากสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ทำให้โรงเรียนต้องปิดเรียนตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 31 มกราคม 2562 – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ทางโรงเรียนจึงจะใช้วันดังกล่าวจัดติวสอบ O-NET เป็นกรณีพิเศษ ให้กับนักเรียนในเวลา 8.30 – 15.00 น. (หากผู้ปกครองไม่สะดวกให้นักเรียนมาติว สามารถให้นักเรียนอ่านหนังสือเตรียมสอบที่บ้านได้ ) รายละเอียดเพิ่มเติม
 •    ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์และทดสอบเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา

  ประมวล ภาพกิจกรรม

.

  GAC News

  ผลงาน ของนักเรียน

  การรณรงค์เรื่อง การต่อต้านการรังแกกัน

.

  

 ผลงาน ด้านดนตรี


 

Sarasas Ektra has talent

ขอเชิญชวนผู้ปกครอง ร่วมกันสร้างพื้นที่ให้เด็กเอกตราของเรา ได้มีโอกาสแสดงผลงานให้ปรากฎต่อสาธารณะชนในเวบไซต์ของโรงเรียน สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแสดงความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ หรือได้ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ส่งข้อมูลได้ที่ admin@ektra.ac.th"We make the Choices ; You make the difference"
----------